آئین‌نامه داخلی انجمن

 | تاریخ ارسال: 1392/2/23 | 
  به‌نام خدا
آئین‌نامه داخلی انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران

فصل اول: کلیات
۱- مقدمه:
انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران که در این آئین‌نامه به اختصار «انجمن» نامیده می‌شود؛ به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۱/۰۲/۱۳۷۹ تشکیل شده است.
انجمن به شماره ۷۰۵/۵/آ در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دبیرخانه انجمن‌های علمی گروه پزشکی به ثبت رسیده است و ارکان انجمن به استناد فصل چهارم اساسنامه شامل مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس هستند.
به استناد ماده (۲) اساسنامه، انجمن صرفاً می‌تواند در زمینه‌های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوط فعالیت کنند و اعضای انجمن به‌نام انجمن حق فعالیت سیاسی و وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند.
انجمن یک تشکیلات غیرانتفاعی است که شخصیت حقوقی مستقل دارد و رئیس هیأت مدیره انجمن نماینده قانونی آن است.
ماده (۱)- محل اصلی انجمن تهران است، اما در صورت افزایش تعداد اعضاء در مناطق مختلف کشور یا در هر یک از مراکز استان‌ها یا دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز شعبه انجمن دایر خواهد شد که تحت نظارت انجمن مرکزی فعالیت خواهند کرد.
ماده (۲)- انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران عضو رسمی مجمع انجمن‌های علمی پزشکی کشور است. انجمن تابعیت ایرانی دارد و برای مدت نامحدود تشکیل شده است وهر گونه فعالیت آن مطابق اساسنامه انجمن و تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
۲- اهداف و وظایف:
ماده (۳)- جلسه‌های هیأت مدیره انجمن هر ماه حداقل یکبار به‌صورت حضوری یا مجازی برگزار می‌شود و در صورت فراهم آمدن شرایط انجمن می‌تواند در هر یک از شعب انجمن یا هر نقطه از کشور نیز جلسه‌های هیأت مدیره را تشکیل دهد. جلسه‌های انجمن با تنظیم قبلی دستور جلسه توسط دبیر انجمن و با دعوت رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره تشکیل می‌شود تا به برنامه‌ها و موضوع‌های مربوط رسیدگی نماید و تصمیم‌های لازم را اتخاذ کند.
تبصره: جلسه‌های فوری و اضطراری علاوه بر جلسه‌های ماهیانه با دعوت رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره می‌تواند برگزار شود.
ماده (۴)- عضویت در انجمن به‌عنوان عضو انجمن یا عضو هیأت مدیره و انجام هرگونه فعالیت در انجمن بر طبق ضوابط و مقررات مندرج در اساسنامه انجمن های علمی می‌باشد.
ماده (۵)- اعضای انجمن می‌توانند با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، انجمن‌ها و مؤسسه‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و واحدهای تولیدی و صنعتی همکاری علمی نمایند و برنامه‌های مشترک علمی داشته باشند. هر نوع همکاری که مستلزم استفاده از نام و شخصیت حقوقی انجمن باشد باید ابتدا در هیأت مدیره انجمن مطرح و بررسی شود تا در صورت تأیید و تصویب در هیأت مدیره برای اجرا به مجری و طرف‌های ذی‌نفع ابلاغ شود.
ماده (۶)- انجمن برای گسترش فعالیت‌های علمی و تأمین هزینه‌های جاری خود می‌تواند با انجمن‌های دیگر یا دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مؤسسه‌های علمی،  پژوهشی، آموزشی و واحدهای تولیدی و صنعتی تنظیم قرارداد مشارکت و همکاری داشته باشد در این گونه مشارکت‌ها هر نوع درآمد یا هزینه باید دارای اسناد و مدارک متفن باشد و در هیأت مدیره انجمن مطرح و به تصویب برسد.
ماده (۷)- اعضای انجمن می‌توانند با مؤسسه‌های مختلف قرارداد آموزشی، پژوهشی، فنی و علمی منعقد نمایند. در صورتی که بخواهند حمایت حقوقی و پشتیبانی علمی و تخصصی انجمن را داشته باشند باید علاوه بر طرح و تصویب در هیأت مدیره انجمن، در قرارداد خود حق نظارت و حمایت انجمن را منظور نموده و آن‌را به حساب انجمن واریز نمایند.
ماده (۸)- هر گونه پرداخت به حساب انجمن و دریافت از حساب انجمن باید با نظارت و تصویب هیأت مدیره انجمن انجام شود. انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران بر تمام قراردادها و برنامه‌ها و فعالیت‌های اعضاء که به‌نام انجمن و با حمایت آن اجرا می‌شود؛ نظارت خواهد داشت و اعضاء  موظف به رعایت حقوق مادی و معنوی انجمن و مقررات این آئین‌نامه هستند.
ماده (۹)- اشخاصی که به عنوان عضو پیوسته یا وابسته یا دانشجویی انجمن کارت و شماره عضویت انجمن را دارند؛ موظف و مکلف به رعایت مفاد این آئین‌نامه و اساسنامه انجمن هستند.
۳- دبیرخانه انجمن:
ماده (۱۰)- انجمن علمی دارای دفتر و دبیرخانه است که فعالیت‌ها و برنامه‌های انجمن و اعضاء را از طریق دبیرخانه هماهنگ و اداره می‌نماید.
ماده (۱۱)- محل استقرار دبیرخانه در تهران است.
ماده (۱۲)- انجمن یک نفر را به‌عنوان مسؤول دبیرخانه در اختیار دارد که با تصویب هیأت مدیره و ابلاغ رئیس انجمن به اعضاء معرفی می‌‎شود.
ماده (۱۳)- مسؤول دبیرخانه انجمن با همکاری یک نفر منشی یا کارمند امور اداری دعوت از اعضاء برگزاری جلسه‌ها، مکاتبه‌های انجمن، امور بانکی و برگزاری مجامع را تحت نظارت هیأت مدیره انجام می‌دهد.
ماده (۱۴)- تمام صورتجلسه‌ها، مکاتبه‌ها و مصوبه‌های انجمن در دفتر مخصوص موجود در دبیرخانه و رایانه با شماره و تاریخ به‌طور دقیق ثبت و نگهداری می‌شود.
ماده (۱۵)- مدارک مربوط به هر یک از اشخاص عضو هیأت مدیره و اعضای انجمن نیز باید در پرونده‌ای کاغذی یا الکترونیک به‌نام او با شماره ترتیب تاریخ و فهرست کامل به‌ترتیب شماره عضویت توسط مسؤول دبیرخانه ثبت و نگهداری می‌شود.
ماده (۱۶)- مسؤول و اعضای دبیرخانه باید وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند به گونه‌ای که دسترسی به هر نوع نامه، مکاتبه یا قرارداد برای هیأت مدیره و اعضاء ذی‌نفع انجمن به آسانی میسر باشد.
ماده (۱۷)- پرونده اعضای انجمن، صورتجلسه‌های هیأت مدیره، مکاتبه‌ها، قراردادها و اسناد درآمدها و هزینه‌ها و هرگونه نامه یا سند مربوط به انجمن که در دبیرخانه انجمن بایگانی یا ثبت و نگهداری می‌شود به‌عنوان اسناد محرمانه تلقی شده و فقط رئیس، نایب رئیس، دبیر و خزانه‌دار هیأت مدیره و بازرس انجمن و اشخاص ذی‌صلاح با اطلاع و اجازه هیأت مدیره می‌توانند به آن‌ها دسترسی داشته باشند.
ماده (۱۸)- دسترسی و استفاده از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از انجمن به اسناد مربوط به انجمن بدون رعایت قانون و مقررات و اطلاع و اجازه هیأت مدیره جرم محسوب می‌شود و قابلیت پیگرد قانونی دارد.
۴- وظایف رئیس، نایب رئیس، دبیر و خزانه‌دار هیأت مدیره و بازرس انجمن:
ماده (۱۹)- رئیس، نایب رئیس، دبیر و خزانه‌دار هیأت مدیره و بازرس انجمن در چهارچوب وظایف مندرج در اساسنامه انجمن انجام وظیفه می‌نمایند و در صورت مواجهه یا مسائل و موضوع‌هایی که در اساسنامه پیش‌بینی نشده آن‌را در هیأت مدیره مطرح و پس از بررسی و تصویب نسبت به اجرای مصوبه هیأت مدیره اقدام خواهندکرد.


فصل دوم: مجله تخصصی انجمن
۱- مشخصات مجله:
ماده (۲۰)- مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران در تاریخ ۱۹/۰۲/۱۳۸۴ توسط هیأت نظارت بر مطبوعات با مشخصات زیر بر اساس نامه شماره ۵۹۷/۱۲۴ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۸۴ مدیرکل محترم امور مطبوعاتی و خبرگزاری داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است.
۱- نام نشریه: مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران                  ۲- صاحب امتیاز: انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران
۳- مدیرمسؤول:  دکتر پروین یاوری                                             ۴- ترتیب انتشار: فصلنامه
۵- روش: پژوهشی                                                        ۶- زمینه: پزشکی، پیراپزشکی
۷- گستره توزیع: سراسرکشور                                         ۸- زبان: فارسی، انگلیسی
۹- نوع نشریه: مجله‌ای                                                  ۱۰- قطع و اندازه: ۲۱*۲۸
۱۱- محل چاپ: تهران
۲- اهداف نشریه:
ماده (۲۱)- هدف از چاپ و انتشار مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران که از این به بعد به اختصار «مجله» خوانده می‌شود به شرح زیر است:
۲۱-۱- انتشار به موقع یافته‌های نوین پژوهشی به‌منظور گسترش مرزهای دانش
۲۱-۲- توسعه ارتباط بین پژوهشگران مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی
۲۱-۳- کمک به ارتقای سطح دانش اپیدمیولوژی در زمینه‌های مختلف پژوهشی و نهادینه کردن آن در کشور
۲۱-۴- تلاش در راستای رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور
۲۱-۵- تلاش در راستای ارتقای مجله برای نمایه شدن (Indexing) در بانک‌های اطلاعاتی بین‌المللی معتبر
ماده (۲۲)- به استناد بند (۹) ماده (۱۷) اساسنامه انجمن، صاحب امتیاز مجله انجمن است.
ماده (۲۳)- مجله به زبان فارسی و انگلیسی می‌تواند منتشر شود.
ماده (۲۴)- تعداد مقاله‌های هر شماره مجله حداقل ۸ مقاله است.
تبصره ۱: حداقل ۶ مقاله از مقاله‌های هر شماره باید مقاله اصیل پژوهشی (Original) باشد.
تبصره ۲: سرمقاله، نامه به سردبیر و موارد مشابه جزء شمارگان مقاله‌ها محسوب نمی‌شوند.
ماده (۲۵)- انتخاب قطع و رنگ مجله به پیشنهاد هیأت تحریریه و تأیید سردبیر و مدیر مسؤول خواهد بود.
شناسنامه مجله شامل موارد زیر است که در گوشه‌ای از صفحه ۲ یا سمت راست صفحه ۳ مجله درج خواهد شد:
۲۵-۱- نام صاحب امتیاز، مدیرمسؤول، سردبیر، اعضای هیأت تحریریه، داوران مقاله‌ها، مسؤولان اجرایی، همکاران اصلی و ناشر
۲۵-۲- شماره و تاریخ پروانه انتشار مجله صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۳- ارکان مجله:
ماده (۲۶)- ارکان عبارت‌اند از مدیرمسؤول، سردبیر، اعضای هیأت تحریریه، و مدیر اجرایی
تبصره: مجله می‌تواند با پیشنهاد سردبیر و مصوبه هیأت مدیره انجمن دارای یک یا چند نفر جانشین (جانشینان) سردبیر باشد.
ماده (۲۷)- ترکیب اعضای هیأت تحریریه باید حداقل ۷ نفر به شرح زیر باشد:
۲۷-۱- نیمی از اعضای هیأت تحریریه باید حداقل دارای مرتبه دانشیار یا استاد باشند.
۲۷-۲- اعضا باید طی ۳ سال اخیر حداقل ۳ مقاله اصیل معتبر در نشریات علمی- پژوهشی داخلی یا خارجی تأیید شده داشته باشند.
ماده (۲۸)- برای انتخاب اعضای هیأت تحریریه، متعاقب یک فراخوان عمومی، سردبیر اعضای هیأت تحریریه را با توجه به شرایط مذکور و همراه با برگه سوابق علمی (CV) معرفی می‌نماید. با حکم سردبیر یا جانشین سردبیر (در غیاب سردبیر) پیشنهادشدگان به مدت ۲ سال به عضویت هیأت تحریریه در می‌آیند. انتخاب مجدد اعضای هیأت تحریریه برای یک دوره دو ساله دیگر بلامانع است.
تبصره (۱): تمامی اعضای هیأت تحریریه باید موافقت کتبی خود را به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله اعلام نمایند.
تبصره (۲): تغییرات اعضای هیأت تحریریه باید چنان باشد که ترجیحاً در هر دوره ۲ ساله نیمی از اعضای دوره قبل در هیأت تحریریه حضور داشته باشند.
ماده (۲۹)- مدیرمسؤول و سردبیر مجله توسط هیأت مدیره انجمن به مدت ۲ سال تعیین می‌شوند.
تبصره (۱): مدیرمسؤول تنها در یک نشریه حق عضویت با عنوان یاد شده را دارد.
تبصره (۲): انتخاب مجدد مدیر مسؤول، سردبیر، جانشین (جانشینان) و مدیر اجرایی بلامانع است.
تبصره (۳): چنان‌چه مدیر مسؤول از میان اعضای هیأت تحریریه انتخاب نشده باشد، در صورت احراز شرایط یاد شده به عضویت هیأت تحریریه در خواهد آمد.
تبصره (۴): سردبیر تنها در یک نشریه حق عضویت با عنوان یاد شده را دارد.
۴- وظایف و اختیارات مسؤولان اجرایی مجله:
ماده (۳۰)- وظایف و اختیارات مدیرمسؤول عبارت‌اند از:
۳۰-۱- مسؤولیت موارد حقوقی مجله و پاسخگویی در مقابل قانون مطبوعات
۳۰-۲- هماهنگی لازم برای تهیه آئین‌نامه‌های داخلی و اجرایی مجله، تنظیم پیشنهاد بودجه سالیانه انجمن، تنظیم مقررات و دستورالعمل‌های مالی، پیشنهاد عزل و نصب کارکنان مجله به سردبیر، تهیه و تنظیم قراردادها و موافقت‌نامه‌های مربوط به امور مجله و ارائه آن به هیأت مدیره، حفظ اموال و دارایی‌های مجله
۳۰-۳- مدیرمسؤول تأیید کننده نهایی مقالات برای چاپ به لحاظ حقوقی در چهارچوب قانون مطبوعات است.
تبصره: مسؤولیت کلیه مفاد مقاله به ‌عهده نویسنده یا نویسندگان رابط مقاله است.
ماده (۳۱)- وظایف و اختیارات سردبیر عبارت‌اند از:
۳۱-۱- مسؤولیت علمی مجله بر عهده سردبیر است و نامه‌های مرتبط با دریافت مقاله‌ها، ارسال به داوری، پذیرش یا رد مقالات به امضای وی خواهد بود. غربالگری اولیه مقاله‌های دریافتی و تصمیم در خصوص همخوانی یا عدم همخوانی مقاله دریافتی با اهداف مجله بر عهده سردبیر است.
۳۱-۲- تهیه و تنظیم برگه‌های فراخوانی مقاله‌ها، چگونگی نگارش، چگونگی داوری، آئین‌نامه‌های علمی، جمع‌بندی نظر داوران و آرای هیأت تحریریه و بررسی و طبقه‌بندی داوران نیز از وظایف سردبیر است.
۳۱-۳- سردبیر، ریاست جلسه هیأت تحریریه را برعهده دارد و موظف است جلسه‌های هیأت تحریریه را حداقل ماهی یکبار به‌صورت حضوری یا مجازی تشکیل دهد. این جلسه با حضور حداقل« نصف +۱» اعضاء رسمیت می‌یابد.
تبصره- جانشین سردبیر در غیاب سردبیر وظایف و اختیارات این ماده را برعهده خواهد داشت.
ماده (۳۲)- وظایف و اختیارات هیأت تحریریه عبارت‌اند از:
۳۲-۱- بررسی و اظهارنظر در مورد امور ارجاعی از طرف مدیرمسؤول، سردبیر و سایر پیشنهادهای رسیده و تصمیم‌گیری در خصوص آن‌ها
۳۲-۲- تائید علمی مقاله‌ها برای چاپ
۳۲-۳- هرمقاله باید حداقل توسط ۲ داور مرتبط با موضوع مقاله بررسی شده و نظر داوران در جلسه هیأت تحریریه بررسی و تصمیم‌گیری شود.
۳۲-۴- در صورت ارائه مدارک مستند و نظر حداقل ۲ داور، در رد مقاله سردبیر می‌تواند در مورد عدم چاپ مقاله تصمیم بگیرد و به اطلاع هیأت تحریریه برساند.
۳۲-۵- چنان‌چه هریک از اعضای هیأت تحریریه در ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب بدون اطلاع و عذر موجه غیبت داشته باشد به پیشنهاد سردبیر و تصویب هیأت تحریریه مستعفی شناخته شده و موضوع برای اجراء به مدیرمسؤول منعکس می‌شود.
ماده (۳۳)- وظایف و اختیارات مدیر اجرایی عبارت است از:
۳۳-۱- هماهنگی تشکیل منظم جلسه‌های هیأت تحریریه و تنظیم صورت‌جلسه‌ها و مصوبه‌ها برای ابلاغ توسط مدیرمسؤول به مراجع ذی‌ربط با هماهنگی و حضور سردبیر
۳۳-۲- برقراری ارتباط کامل میان دفتر مجله و فرآیند چاپ با هماهنگی مدیر مسؤول
۳۳-۳- برنامه‌ریزی توزیع مجله و ارسال آن‌ها برای مشترکان (حذف شود)
۳۳-۴- تنظیم و رسیدگی به امور مالی مجله و گزارش منظم آن به مدیر مسؤول
۳۳-۵- نظارت بر امور داخلی مجله و ارائه گزارش ماهانه به مدیر مسؤول
۳۳-۶- سایر وظایفی که بنا به تشخیص مدیرمسؤول به وی محول می‌شود
ماده (۳۴)- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:
۲۹-۱- ارائه و تدوین راهبردهای اصلی به منظور ارتقاءی کیفیت و نمایه شدن (Indexing) مجله در بانک‌های معتبر بین‌المللی
۲۹-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تعداد نسخه‌های هر شماره
۲۹-۳- نظارت بر حسن اجرای آئین‌نامه اجرایی مجله
۲۹-۴- نظارت بر حسن عملکرد مسؤولان مجله
۵- اعتبارات:
ماده (۳۵)- بودجه مجله ازمحل بودجه انجمن تأمین می‌شود. انجمن می‌تواند از منابع زیر برای تأمین نیازهای مالی استفاده کند:
۳۵-۱- حمایت مالی سازمان‌های دولتی یا خصوصی که برای انتشار نشریه همکاری می‌کنند.
۳۵-۲- درج آگهی که از نشریه با اهداف غیر انتفاعی صورت می‌گیرد.
۳۵-۳- انتخاب سازمان‌های دولتی یا خصوصی، حمایت‌کننده‌های مالی و درج آگهی به پیشنهاد مدیرمسؤول یا سردبیر و تأیید هیأت مدیره انجام می‌شود.

فصل سوم: خبرنامه
الف) هدف:
ماده (۳۶)- خبرنامه انجمن با هدف اصلی برقراری ارتباط مستمر با اعضاء و افزایش آگاهی آنان نسبت به فعالیت‌های انجمن، تازه‌های دانش اپیدمیولوژی و اخبار وقایع مهم مرتبط با اپیدمیولوژی منتشر می‌شود. آگاه‌سازی سیاست‌گذاران امور سلامت کشور، دانشگاهیان و سایر علاقه‌مندان به اپیدمیولوژی نسبت به فعالیت‌های انجمن ترویج اپیدمیولوژی و گسترش به‌کارگیری آن در حوزه‌های مختلف هدف دیگر از انتشار خبرنامه است.
ب) گروه هدف:
ماده (۳۷)- ۳ گروه هدف عمده برای انتشار خبرنامه مدنظر هستند:
۳۷-۱- اعضای انجمن
۳۷-۲- مسؤولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسؤولان دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران امور سلامت کشور
۳۷-۳- سایر علاقه‌مندان به اپیدمیولوژی مانند دانشجویان و دانش‌آموختگان علوم بهداشتی به‌ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی اپیدمیولوژی ودوره عالی بهداشت عمومی (MPH)
ج) محتوا:
ماده (۳۸)- محتوای خبرنامه انجمن شامل موارد زیر است:
۳۸-۱- اخبار مربوط به فعالیت‌های انجمن و انجمن بین‌المللی اپیدمیولوژی
۳۸-۲- تازه‌های اپیدمیولوژی به‌ویژه مباحث جدید روش‌شناسی اپیدمیولوژی
۳۸-۳- گزارش موارد مهم عملکرد اپیدمیولوژی در کنترل مشکلات مرتبط با سلامت در ایران و جهان
۳۸-۴- انعکاس دیدگاه‌های تخصصی انجمن در مورد مسائل و مشکلات روز بهداشت و سلامت در ایران و جهان
۳۸-۵- اعلان فراخوان مؤسسه‌های مختلف داخلی و خارجی برای طرح‌های پژوهشی مرتبط با اپیدمیولوژی
۳۸-۶- اطلاع‌رسانی کنگره‌ها، سمینارها و نشست‌های علمی انجمن و سایر مجامع علمی مرتبط با اپیدمیولوژی
۳۸-۷- درج نظرات و پیشنهادات اعضای انجمن و سایر خوانندگان برای برقراری ارتباط دو طرفه با مخاطبان

فصل چهارم: برنامه‌های آموزشی انجمن
ماده (۳۹)- اهداف آموزشی انجمن:
۳۹-۱- تقویت دانش و مهارت علمی و تخصصی اپیدمیولوژیست‌های کشور
۳۹-۲- ارایه خدمات آموزشی به نهادهای مختلف اجتماعی مرتبط با نظام سلامت در راستای بسط دانش اپیدمیولوژی
ماده (۴۰)- ارزش‌ها:
۴۰-۱- استمرار فعالیت‌ها از طریق ایجاد زیر ساخت لازم
۴۰-۲- مشارکت جمعی اپیدمیولوژیست‌ها
۴۰-۳- صیانت از منابع انجمن
۴۰-۳- ارایه آموزش‌ها با کیفیت مطلوب
۴۰-۴- معرفی انجمن و فعالیت‌های آن در سطح ملی و بین‌المللی

ماده (۴۱)-راهبردها:
۴۱-۱-تشکیل گروه آموزشی انجمن با استفاده از همکاران که در طیف‌های مختلف اشتغال دارند.
۴۱-۲- اطلاع‌رسانی به مراکز دانشگاهی برای بازاریابی
۴۲-۳- استفاده از خبرنامه و سایت انجمن برای معرفی برنامه‌ها
۴۳-۴- ارایه خدمات با حداقل هزینه/ سعی در درآمدزایی از سفارشات سایر سازمان‌ها
۴۴-۵- تضمین و کنترل خارجی کیفیت برنامه‌های آموزشی و ارائه برنامه برای داوطلبان سایر کشورها
۴۵-۶- استفاده از امکانات سازمان‌هایی که همکاران در آن عضویت دارند
ماده (۴۲)-فعالیت‌ها:
۴۲-۱- تشکیل گروه آموزشی انجمن از همکاران شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، سایر سازمان‌ها و نهادها و بخش خصوصی
۴۲-۲- اطلاع‌رسانی به اعضاءی انجمن از طریق سایت، خبرنامه، فضای مجازی
۴۲-۳- اطلاع‌رسانی و بازاریابی در خارج از انجمن: تهیه بروشور معرفی توانایی‌های آموزشی انجمن گفت‌وگو حضوری با سازمان‌های خاص و سایر مراکزی که به خدمات آموزشی انجمن احتیاج دارند.
۴۲-۴- تهیه و برگزاری حداقل ۴ برنامه آموزشی برای سایر سازمان‌ها در سال؟؟؟
۴۲-۵- ارزیابی خارجی برنامه‌های آموزشی (کنگره برای برنامه آموزشی همکاران و کارگاه‌ها برای خارج انجمن)
۴۳-۶- برنامه‌ریزی برای برنامه‌های آموزشی کنگره بعدی توسط گروه آموزشی و توافق با گروه برگزار کننده کنگره و هیأت مدیره انجمن (تا ۳ ماه قبل از کنگره)
۴۴-۷- بازبینی برنامه‌های آموزشی همکاران اپیدمیولوژیست قبل از برگزاری کنگره برای تضمین کیفیت آموزش‌ها
۴۵-۸- تدوین شاخص‌های پایش و ارزشیابی مستمر برنامه‌های آموزش انجمن

فصل پنجم: پژوهش‌ها:
الف) مقدمه:
ماده (۴۶)- این بخش با هدف توسعه هر چه بیشتر فعالیت‌های پژوهشی انجمن و گسترش ارتباط با مراکز علمی، پژوهشی و خدماتی مرتبط با سلامت در داخل و خارج از کشور تنظیم گردیده است.
ماده (۴۷)- تعاریف:
۴۸-۱- مؤسسه: به تمامی وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها، انجمن‌های علمی و واحدهای خدماتی داخل یا خارج از کشور اطلاق می‌شود.
۴۸-۲- پژوهش: مجموعه فعالیت‌هایی است که برای حل معضلات سلامتی، اجتماعی، تولید علم یا انتقال فناوری صورت می‌گیرد.
۴۸-۳- مجری: به فرد یا افرادی حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که مسؤول مستقیم پیشبرد موضوع قرارداد هستند و قرارداد اجرای پژوهش به امضای ایشان می‌رسد.
۴۹-۴- اعتبار:عبارت است از کل مبلغ تخصیص یافته به هر قرارداد پژوهشی
ج) اصول و ارزش‌ها:
ماده (۵۰)- هر یک از اعضای انجمن مجاز هستند با رعایت حقوق مادی و معنوی انجمن نسبت به عقد قرارداد پژوهشی با انجمن‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های دیگر اقدام نمایند.
ماده (۵۱)- با توجه به حیطه تخصصی انجمن، کیفیت طراحی و اجرای طرح‌های پژوهشی که نام انجمن به نوعی در آن‌ها مطرح می‌گردد از بیشترین اهمیت بر خوردار است.
ماده (۵۲)- نحوه انعقاد قراردادها:
۵۲-۱- تمامی قراردادهای پژوهشی انجمن با مؤسسه‌ها، پس از طرح و تصویب در هیأت مدیره انجمن با امضای رئیس یا نایب رئیس انجمن به نمایندگی از انجمن منعقد می‌شود.
۵۲-۲-در صورت تأیید هیأت مدیره انجمن، مجری طرح می‌تواند به عنوان طرف قرارداد با مؤسسه مربوط قرارداد را امضاء نماید.
۵۲-۳-در صورتی که انجمن به عنوان شخص حقوقی طرف قرارداد طرح پژوهشی باشد، لازم است یکی از اعضای انجمن، با صلاحدید هیأت مدیره، به عنوان مجری طرح معرفی شود.
۵۲-۴-مجری طرح موظف است برای اجرای طرح پژوهشی، قراردادی را با انجمن منعقد نماید.
۵۲-۵-مجری طرح پژوهشی موظف است هماهنگی‌های لازم را در مورد طرح با هیأت مدیره انجمن به عمل آورد.
۵۲-۶-تمامی اعتبارات پرداخت شده از سوی مؤسسه‌ها به حساب انجمن واریز می‌شود. سهم مجری از اعتبارات طرح در نخستین مرحله پس از واریز پیش پرداخت از سوی مؤسسه طرف قرارداد و یا پس از ارائه گزارش پیشرفت کار به ایشان پرداخت خواهد شد.
۵۲-۷-در صورتی که مجری طرح شخصاً به عنوان طرف قرارداد با مؤسسه‌ها، قرارداد را امضاء نموده باشد، اعتبار طرح مذکور را مستقیما از موسسه مربوط دریافت می‌دارد.
۵۲-۸-مجری موظف به ارایه گزارش پیشرفت کار و گزارش نهایی به انجمن است.
۵۲-۹- اعتبار طرح‌هایی که از طریق مؤسسه‌ها به طرح پژوهشی تخصیص می‌یابد با تصویب در هیأت مدیره انجمن در اختیار مجری طرح قرار می‌گیرد و با توجه به مقدار همکاری انجمن سهم انجمن در موقع انعقاد قرارداد مشخص می‌شود که به‌وسیله مجری به حساب انجمن واریز می‌شود.
۵۲-۱۰-برای ارتقای سطح فعالیت‌های پژوهشی انجمن و ارج نهادن به تلاش همکارانی که از طریق قراردادهای پژوهشی در حل مشکلات مرتبط با سلامت در سطح کشور و یا در سطح بین‌المللی کوشا هستند، طرح‌هایی پژوهشی که مورد تصویب هیأت مدیره انجمن قرار می‌گیرند به‌صورت زیر تشویق می‌شوند:
۵۲-۱۰-۱- تمدید عضویت در انجمن تا زمان اتمام طرح (یا به طور همیشگی  به تشخیص هیأت مدیره انجمن)
۵۲-۱۰-۲- اختصاص امتیازات دیگر از قبیل پرداخت هزینه شرکت در کنگره‌های سالانه انجمن یا کنگره‌های بین‌المللی اپیدمیولوژی و سایر سفرهای علمی
۵۲-۱۱- ناظر حسن اجرای طرح پژوهشی توسط هیأت مدیره انجمن و از بین صاحب‌نظران مربوط تعیین می‌شود.

فصل ششم: وظایف اعضای انجمن
ماده (۴۳)- به ‌منظور فراهم شدن زمینه فعالیت بیشتر انجمن و استفاده از ظرفیت‌ها و توان فکری و علمی اعضاء با عنایت به مفاد اساسنامه انجمن وظائف اعضاء به شرح زیر تعیین می‌شود:
۴۳-۱- شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده
اعضاء موظف هستند حتی‌المقدور در تمامی جلسه‌های مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده انجمن حضور یافته به تصمیم‌گیری‌‎های انجمن قوت و اعتبار بخشیده و اطلاعات کافی از فعالیت‌های انجمن به‌دست آورند.
۴۳-۲- برقراری ارتباط منظم و دائم اعضاء با انجمن از طریق ارسال اخبار تخصصی علمی و فنی آموزشی به  (پست الکترونیک، تلفن، فاکس، فضای مجازی)
۴۳-۳- اعلام برنامه‌های آموزشی مؤسسه‌ها و دانشگاه‌های محل اشتغال و نیازهای تخصصی آن‌ها به هیأت مدیره انجمن
۴۳-۴- مشارکت فعال در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی، کارگاه‌ها و جلسه‌های علمی که توسط انجمن تدوین یا اجرا می‌شود.
۴۳-۵- ارائه پیشنهادهای اصلاحی و سازنده در خصوص فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزشی و پژوهشی انجمن و مشارکت فعال در اصلاح و پربارتر کردن آن‌ها
۴۳-۶- مشارکت هر چه بیشتر در انتشار خبرنامه و مجله علمی انجمن با ارسال مقاله‌های علمی و اخبار علمی و بهداشتی و صنفی پیرامون مسائل منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی
۴۳-۷- مشارکت و همکاری در کمیته‌های علمی و تخصصی که توسط انجمن تشکیل و فعال می‌شود.
۴۳-۸- پذیرش نمایندگی انجمن در مناطق مختلف و مجامع علمی داخلی و خارجی در صورت تصویب و پیشنهاد انجمن
۴۳-۹- پرداخت منظم حق عضویت سالیانه بر اساس مصوبات مجمع عمومی
۴۳-۱۰- اعلام سریع تغییرات نشانی، پست الکترونیک، تلفن و نمابر به دبیرخانه انجمن

ماده (۴۴)- این آئین‌نامه در ۶ فصل و ۴۴ ماده و ۱۲ تبصره تهیه و تنظیم گردیده و در تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۱ هیأت مدیره انجمن به تصویب رسیده و برای همه اعضای محترم انجمن لازم‌الاجراء است.
 
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 15568 بار   |   دفعات چاپ: 1779 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 114 بار   |   0 نظر