بایگانی بخش صورتجلسات هیات مدیره

:: یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره، ۷ اسفند ماه - 1400/12/14 -
:: یکصد و هشتاد و سومین جلسه هیئت مدیره، ۱۸ دی ماه - 1400/11/29 -
:: صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۰ - 1400/8/8 -
:: صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ - 1400/3/19 -
:: صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ - 1400/3/6 -
:: صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۸ بهمن ماه ۹۹ - 1399/11/23 -
:: صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳ دی ماه ۹۹ - 1399/11/8 -
:: صورتجلسه هیات مدیره روز چهارشنبه مورخ ۷ آبان ماه ۹۹ - 1399/10/2 -
:: صورتجلسه هیات مدیره روز چهارشنبه مورخ ۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ - 1399/6/15 -
:: توصیه_ها_برای_پیشگیری_ کرونا_بعد_از_کنکور - 1399/6/3 -
:: صورتجلسه هیات مدیره روز شنبه مورخ ۷ تیر ماه ۱۳۹۹ - 1399/4/21 -
:: صورتجلسه هیات مدیره روز شنبه مورخ ۷ تیر ماه ۱۳۹۹ - 1399/4/2 -
:: صورتجلسه هیات مدیره روز شنبه مورخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ - 1399/3/6 -
:: صورتجلسه هیات مدیره شنبه 3 اسفند ماه 98 - 1398/12/7 -
:: صورتجلسه هیات مدیره شنبه 5 بهمن ماه 98 - 1398/11/20 -
:: صورتجلسه هیات مدیره شنبه 7 دی ماه 98 - 1398/10/27 -
:: صورتجلسه هیات مدیره شنبه 2 آذر ماه 98 - 1398/9/16 -
:: صورتجلسه هیات مدیره شنبه 11 آبان ماه 98 - 1398/8/28 -
:: صورتجلسه هیات مدیره شنبه 6 مهر ماه 98 - 1398/7/17 -
:: صورتجلسه هیات مدیره شنبه 9 شهریور ماه 98 - 1398/6/14 -
:: صورتجلسه هیات مدیره شنبه 5 مرداد ماه 98 - 1398/5/13 -
:: صورتجلسه هیات مدیره شنبه 1 تیر ماه 98 - 1398/5/2 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،شنبه مورخ 31 اردیبهشت ماه 98 - 1398/3/10 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،شنبه مورخ 31 فروردین ماه 98 - 1398/2/3 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،شنبه مورخ یازدهم اسفند ماه 97 - 1397/12/26 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،شنبه مورخ یکم دی ماه 97 - 1397/10/12 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،شنبه مورخ 5 آبان ماه 97 - 1397/9/11 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،شنبه مورخ 7 مهر ماه 97 - 1397/7/14 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،مورخ 3 شهریور ماه 1397 - 1397/6/14 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،مورخ 6 مرداد ماه 1397 - 1397/5/9 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،مورخ 30 خرداد ماه 1397 - 1397/4/11 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،مورخ 5 خرداد ماه 1397 - 1397/3/7 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،مورخ 4 بهمن ماه 1396 - 1396/12/9 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،مورخ 9 دی ماه 1396 - 1396/10/12 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،مورخ 11 آذر ماه 1396 - 1396/9/14 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،مورخ 6 آبان ماه 1396 - 1396/8/10 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،مورخ 4 شهریور ماه 1396 - 1396/6/7 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،مورخ 7 مرداد ماه 1396 - 1396/6/7 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،مورخ 10 تیر ماه 1396 - 1396/4/30 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،مورخ 7 اسفند ماه 1395 - 1395/12/25 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،مورخ 25 دیماه 1395 - 1395/10/27 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،مورخ 4 دیماه 1395 - 1395/10/7 -
:: صورتجلسه دوره هشتم ( هیات مدیره جدید انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران) ، شماره 4، 95/9/6 - 1395/9/7 -
:: صورتجلسه دوره هشتم ( هیات مدیره جدید انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران) ، شماره 3، 95/8/1 - 1395/8/3 -
:: صورتجلسه دوره هشتم ( هیات مدیره جدید انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران) ، شماره 2، 95/7/3 - 1395/7/28 -
:: صورتجلسه دوره هشتم ( هیات مدیره جدید انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران) ، شماره 1، 95/5/30 - 1395/6/1 -
:: صورتجلسه دوره هفتم، شماره 33، مورخ 95/5/2 - 1395/5/1 -
:: صورتجلسه هیات مدیره دوره هفتم، شماره 32، مورخ 5 تیر ماه 1395 - 1395/4/9 -
:: صورتجلسه دوره هفتم، شماره 31، مورخ 95/2/4 - 1395/2/4 -
:: صورتجلسه دوره هفتم، شماره 30، مورخ 94/12/8 - 1394/12/11 -
:: صورتجلسه دوره هفتم، شماره 29، مورخ 94/11/10 - 1394/12/11 -
:: صورتجلسه دوره هفتم، شماره 28، مورخ 94/10/5 - 1394/12/11 -
:: صورتجلسه دوره هفتم، شماره 27، مورخ 7 آذر 94 - 1394/9/15 -
:: صورتجلسه دوره هفتم شماره 26 مورخ 9 آبان ماه 1394 - 1394/8/21 -
:: صورتجلسه دوره هفتم،شماره 25، مورخ 11/7/94 - 1394/7/22 -
:: صورتجلسه دوره هفتم شماره 24 مورخ 7/6/94 - 1394/6/30 -
:: صورتجلسه دوره هفتم، شماره 23، مورخ 3 مرداد ماه 1394 - 1394/5/5 -
:: صورتجلسه دوره هفتم، شماره 22، مورخ 6 تیر ماه 1394 - 1394/4/30 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران ، دوره هفتم، شماره 21، مورخ 2/خرداد ماه/1394 - 1394/3/17 -
:: صورتجلسه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران، دوره 7، شماره 20 ، مورخ 5 اردیبهشت ماه 1394 - 1394/2/8 -
:: صورتجلسه دوره هفتم، شماره 19 مورخ 2 اسفند ماه 1393 - 1393/12/5 -
:: صورتجلسه دوره هفتم، شماره 18 مورخ 4 بهمن ماه 1393 - 1393/11/11 -
:: صورتجلسه دوره هفتم، شماره 17 ، مورخ 6 دی ماه 1393 - 1393/10/14 -
:: صورتجلسه دوره هفتم، شماره 16 - 1393/10/4 -
:: صورتجلسه دوره هفتم، شماره 15 - 1393/10/4 -
:: صورتجلسه دوره هفتم، شماره 14 ، مورخ 5 مهر ماه 1393 - 1393/10/4 -
:: صورتجلسه دوره هفتم، شماره 13، مورخ 1 شهریور ماه 1393 - 1393/10/4 -
:: صورتجلسه دوره هفتم، شماره 12، مورخ 93/5/4 - 1393/10/4 -
:: صورتجلسه دوره هفتم، شماره 11، مورخ 93/4/7 - 1393/10/4 -
:: صورتجلسه دوره هفتم، شماره 10، مورخ 93/3/1 - 1393/3/10 -
:: صورتجلسه دوره 7 ، شماره 9، مورخ 93/2/6 - 1393/2/9 -
:: صورتجلسه دوره 7، شماره 8 - 1392/12/8 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران دوره هفتم، شماره 7 - 1392/11/8 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران دوره هفتم، شماره 6 - 1392/9/10 -
:: صورتجلسه دوره هفتم، شماره پنج - 1392/8/12 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران دوره هفتم، شماره 4 - 1392/7/9 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران دوره هفتم جلسه شماره 3 - 1392/7/9 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران دوره هفتم-شماره 2 - 1392/5/20 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران دوره هفتم-شماره 1 - 1392/5/20 -