انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- مصوبات هیات مدیره
صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران دوره هفتم-شماره 2

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
موارد تصویب شده :
1- موضوع پیشنهاد بند 2 نامه 5561/2415 مورخ 15/4/92 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات بهداشتی بندرعباس در خصوص مشارکت برگزاری کنگره ملی SDH مطرح و مشروط به عدم وجود بار مالی برای انجمن مورد توافق قرار گرفت و پیشنهاد گردید بنحوی عمل گردد که مباحث کنگره رویکرد اپیدمیولوژیک داشته باشد.
2- در خصوص مناقصه نگارش پروپزال در ارتباط با TBاعلام شده توسط UNDP مقرر گردید آقای دکتر اسدی لاری پاسخ لازم را مبنی بر محدودیت زمان برای تهیه پروپزال اعلام دارند و همزمان آقای دکتر مصطفوی آن را برای اطلاع اعضا روی سایت قرار دهند تا در صورت تمایل اعضاء نسبت به تهیه پروپزال اقدام نمایند.
3- در خصوص کتاب اپیدمیولوژی بیماریهای شایع صحبت و مقرر گردید جهت اعلام کتاب به عنوان مرجع پس از قطعی شدن نام، موضوع در جلسه هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته اپیدمیولوژی در تاریخ 23/5/92 مطرح و اقدام لازم بعمل آید.
4- در مورد حقوق خانم کوکبی مقرر گردید
 5- مقرر گردید گزارش عضویت اعضاء وابسته جدید در جلسه بعدی توسط دبیر محترم انجمن ارایه گردد.
 6- مقرر گردید جناب آقای دکتر صحت، آیین نامه های موجود وزارت متبوع را بررسی و پس از گردآوری پیشنهادات اعضاء انجمن، راهکارهای پیشنهادی در زمینه ارتقاء جایگاه اپیدمیولوژیست‌ها در وزارت بهداشت را جهت بررسی در انجمن ارایه فرمایند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.28.fa
برگشت به اصل مطلب