انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- نهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران، 1398
نهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران، سخنرانی های روز اول کنگره، 30 مهر الی 2 آبان ماه 98

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/6 | 
سخنرانی های روز اول کنگره
سخنرانی جناب آقای دکتر سوری
سخنرانی سرکار خانم دکتر یاوری، دبیر علمی کنگره
سخنرانی جناب آقای دکتر هلاکویی
سخنرانی جناب آقای دکتر زالی، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سخنرانی جناب آقای دکتر اکبری، مشاور عالی وزیر بهداشت
سخنرانی جناب آقای دکتر حقدوست
سخنرانی خانم دکتر امین ثانی
ارائه مقاله آقای مهری
ارائه مقاله خانم دکتر احمد نژاد، پارت 1
ارائه مقاله خانم دکتر احمد نژاد، پارت 2
ارائه مقاله خانم دکتر خسروی
سخنرانی جناب آقای دکتر فتوحی
سخنران کلیدی آقای دکتر عشرتی
سخنرانی آقای دکتر کرمی
سخنرانی آقای دکتر مرادی
جمع بندی پنل دوم
سخنرانی خانم دکتر کازرونی
سخنرانی خانم دکتر محرز پارت 1
سخنرانی خانم دکتر محرز پارت 2
سخنرانی آقای دکتر حقدوست، پنل دوم
پرسش و پاسخ پارت 2
پرسش و پاسخ پارت آخر
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.110.382.fa
برگشت به اصل مطلب