انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- نهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران، 1398
سخنرانی های روز دوم،نهمین اپیدمیولوژی ایران، 30 مهر الی 2 آبان ماه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/7 | 
سخنرانی های روز دو کنگره اپیدمیولوژی ایران

ارائه مقاله آقای دکتر فرهود
ارائه مقاله آقای دکتر استوار پارت 1
ارائه مقاله آقای دکتر استوار پارت2
ارائه مقاله آقای دکتر استوار پارت 3
پرسش و پاسخ ارائه آقای دکتر استوار1
پرسش و پاسخ ارائه آقای دکتر استوار2
ارائه مقاله آقای دکتر حشمت
ارائه مقاله آقای دکتر رجبی
ارائه مقاله آقای دکتر طیب
ارائه مقاله آقای دکتر عباسی قهرمانلو
ارائه مقاله آقای دکتر  نقیب زاده
ارائه مقاله خانم دکتر روحانی
پرسش و پاسخ خانم دکتر روحانی
ارائه مقاله خانم دکتر جوانی
پرسش و پاسخ مقاله خانم دکتر جوانی
ارائه مقاله خانم دکتر کاظمی
ارائه مقاله خانم دکتر مظفریان
سخنرانی آقای دکتر نجم آبادی
پرسش و پاسخ آقای دکتر نجم آبادی
سخرانی آقای دکتر هاشمی پارت 1
سخنرانی آقای دکتر هاشمی پارت 2
پرسش و پاسخ ارائه آقای دکتر هاشمی
جمع بندی پنل اول
جمع بندی پنل دوم
سخنرانی آقای دکتر متولیان
سخنرانی خانم دکتر عیب پوش
ارائه مقاله خانم دکتر مهدوی

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.110.386.fa
برگشت به اصل مطلب