انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- نهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران، 1398
عکس های روز سوم نهمین گنگره اپیدمیولوژی ایران، 30 مهر لغایت 2 آبان ماه 1398

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/7 | 
عکس های روز سوم نهمین گنگره اپیدمیولوژی ایران
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.110.387.fa
برگشت به اصل مطلب