انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- معرفی هیات مدیره و مسئولین
اعضای هیات مدیره انجمن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/14 | 
ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت تصویر آدرس ایمیل
۱ دکتر فرید نجفی رئیس هیات مدیره
عضو کارگروه آموزش و پژوهش
farid_n۳۲yahoo.com
۲ دکتر احسان مصطفوی نایب رئیس
مسئول کارگروه بهداشت و درمان
 
mostafaviehsangmail.com
۳ دکتر قباد مرادی دبیر
عضو کارگروه بهداشت و درمان
عضو کارگروه آموزش و پژوهش
moradi_ghyahoo.com
۴ دکتر مجتبی صحت خزانه دار
عضو کارگروه آموزش و پژوهش
عضو کارگروه صنفی- دانشجویی
mojtaba.sehatgmail.com
۵ احمد مهری مسئول روابط عمومی
مسئول کارگروه صنفی دانشجویی
عضو کارگروه بهداشت و درمان
Mehri۲۶۰۲gmail.com
۶ دکتر شهپر حقیقت مسئول کارگروه آموزش و پژوهش
عضو کارگروه صنفی- دانشجویی
sha_haghighatyahoo.com
۷ دکتر کوروش اعتماد عضو کارگروه بهداشت و درمان
عضو کارگروه صنفی- دانشجویی
etemadkgmail.com
۸ دکتر حمید شریفی مسئول امور بین الملل انجمن
عضو کارگروه بهداشت و درمان
عضو کارگروه آموزش و پژوهش
sharifihamigmail.com
۹ دکتر علی احمدی عضو کارگروه بهداشت و درمان
عضو کارگروه آموزش و پژوهش
aliahmadi۲۰۰۷gmail.com
۱۰ دکترحسام الدین اکبرین بازرس
عضو کارگروه آموزش و پژوهش
hessamakbareinyahoo.com

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.118.506.fa
برگشت به اصل مطلب