انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران- اساس‌نامه
تغییرات مصوب اساسنامه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران توسط کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/10 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.57.422.fa
برگشت به اصل مطلب