انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- اخبار پایگاه
Vacancy for Professor of epidemiology and control of infectious diseases in Antwerp

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۷ | 
From: Salim Adib 
Sent: Monday, June 25, 2018 6:21 PM
To: Asma Shihab
Subject: Vacancy for Professor of epidemiology and control of infectious diseases in Antwerp
 
Dear Mme Asma,
 
Kindly circulate this announcement to our IEA-MENA list:
   
  Salim M. Adib, MD, DrPH
Public Health
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.61.330.fa
برگشت به اصل مطلب