انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- اخبار پایگاه
Councilor's report

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/24 | 
From: Salim Adib <salimadibhotmail.com>
Sent: Friday, April 12, 2019 12:27
To: Laura Nakoneczny
Cc: 'Mary Deeb'; MANDIL, Ahmed Mohamed Amin; Abla Mehio Sibai; Alireza Mosavi Jarrahi; IEA Kurosh Naini
 
Attached, to be shared with Council members gathered in Maputo, with regards
Salim Adib
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.61.363.fa
برگشت به اصل مطلب