انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- مقالات تخصصی
مقاله با ذکر وابستگی انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شاخص های افتراق اقامتی بر اساس داده های سرشماری سال 1385 در استان هرمزگان

برای دانلود لطفا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.73.126.fa
برگشت به اصل مطلب