انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- مقالات تخصصی
Matched designs and causal diagrams

حذف تصاویر و رنگ‌ها
http://uploadtak.com/images/a5435_Int.pdf
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.73.26.fa
برگشت به اصل مطلب