انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- فرم برقراری ارتباط
مرکز منطقه آموزش نظام مراقبت HIV/ ایدز

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  انتخاب مرکز منطقه آموزش نظام مراقبت HIV / ایدز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت را تبریک می گوییم.

  منبع خبر: http://behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=1244&newsview=89204

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.86.21.fa
برگشت به اصل مطلب