آئین‌نامه داخلی انجمن

 | تاریخ ارسال: 1392/2/23 | 

بسمه تعالی

انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران

آئین نامه داخلی

فصل اول: کلیات

1-      مقدمه:

انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران به استناد مصوبه شماره 262- تاریخ 7/8/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 21/2/1379 تشکیل شده است.

این انجمن به شماره 705/5/آ در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دبیرخانه انجمنهای علمی گروه پزشکی به ثبت رسیده است و به استناد فصل چهار اساسنامه ارکان انجمن شامل مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرسی می باشند.

به استناد ماده 2- اساسنامه انجمن های علمی صرفا می توانند در زمینه های علمی، تحقیقاتی، تخصصی فنی و آموزشی فعالیت کنند و اعضاء انجمن حق فعالیت سیاسی و وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند.

انجمن یک تشکیلات غیرانتفاعی است که شخصیت حقوقی مستقل دارد و رئیس هیئت مدیره انجمن نماینده قانونی آن می باشد.

محل اصلی انجمن تهران است ولی در صورت افزایش تعداد اعضاء در مناطق مختلف کشور یا در هر یک از مراکز استانها یا دانشگاههای علوم پزشکی نیز شعبه انجمن دایر خواهد شد که تحت نظارت انجمن مرکزی فعالیت خواهند کرد.

انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران عضو رسمی مجمع انجمن های علمی پزشکی کشور می باشد.انجمن تابعیت ایرانی دارد و برای مدت نامحدود تشکیل شده است وهر گونه فعالیت آن مطابق اساسنامه انجمن های علمی و تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

2-      وظایف و اهداف:

جلسات هیئت مدیره انجمن هر ماه یکبار در تهران برگزار می شود و در صورت فراهم آمدن شرایط انجمن می تواند در هر یک از شعب انجمن یا هر نقطه از کشور نیز جلسات هیئت مدیره را تشکیل دهد و به وظایف قانونی خود اقدام نماید. جلسات انجمن با تنظیم برنامه قبلی به دعوت رئیس هیئت مدیره و یا دبیر انجمن و برحسب ضرورت به دعوت یکی از اعضاء تشکیل می شود تا به برنامه ها و موضوعات مربوطه رسیدگی نماید و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

برگزاری جلسات فوری و اضطراری نیز علاوه بر جلسات ماهیانه با دعوت هیئت مدیره یا یکی از اعضاء از وظایف انجمن می باشد.

فعالیت های انجمن علمی، آموزشی، فنی و تحقیقاتی است که بوسیله اعضاء انجمن و همکاری سایر متخصصان و کارشناسان گروهها و رشته های مختلف علوم پزشکی و وابسته انجام می شود.

عضویت در انجمن بعنوان عضو انجمن یا عضو هیئت مدیره و انجام هرگونه فعالیت در انجمن بر طبق ضوابط و مقررات مندرج در اساسنامه انجمن های علمی می باشد.

اعضاء انجمن می توانند با موسسات علمی، آموزشی، تحقیقاتی و تولیدی همکاری کنند و برنامه های مشترک داشته باشند. هر نوع همکاری که مستلزم استفاده از نام انجمن و شخصیت حقوقی آن باشد باید ابتدا در هیئت مدیره انجمن مطرح و بررسی شود تا در صورت تایید و تصویب در هیئت مدیره برای اجرا به مجری و طرفهای ذی نفع ابلاغ شود.

انجمن برای گسترش فعالیت های علمی و تامین هزینه های جاری خود می تواند با انجمن های دیگر یا موسسات علمی، تحقیقاتی، آموزشی و واحدهای تولیدی و صنعتی تنظیم قرارداد مشارکت و همکاری داشته باشد در این گونه اقدامات هر نوع درآمد یا هزینه باید دارای اسناد و مدارک منفن و روشن باشد و درهیئت مدیره انجمن مطرح و به تصویب برسد.

انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران در دوره قبل و دوره فعلی عضو هیئت مدیره مجمع انجمن های علمی پزشکی کشور می باشد.

اعضاء انجمن نیز می توانند با موسسات مختلف قرارداد آموزشی، تحقیقاتی، فنی و علمی منعقد نمایند. و در صورتی که بخواهند حمایت حقوقی و پشتیبانی علمی و تخصصی انجمن را داشته باشند باید در قرارداد خود حق نظارت و حمایت انجمن را منظور نموده و آنرا به انجمن پرداخت نمایند.

هر گونه پرداخت به حساب انجمن و دریافت از حساب انجمن باید تحت نظارت و با تصویب هیئت مدیره انجمن انجام شود. انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران بر تمام قراردادها و برنامه ها و اقدامات اعضاء که بنام انجمن و با حمایت آن اجرا می شود نظارت خواهد داشت و اعضاء محترم موظف به رعایت حقوق و مقررات مندرج در آئین نامه می باشند.

اشخاصی که به  عنوان عضو انجمن اپیدمیولوژیست های ایران و پیوسته یا وابسته کارت و شماره عضویت انجمن را دارند مفاد این آئین نامه و اساسنامه انجمن را بطوری دقیق و جدی را رعایت می نمایند.

3-      دبیرخانه انجمن:

الف) انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دفتر و دبیرخانه دارد که فعالیت ها و برنامه های انجمن و اعضاء را از طریق دبیرخانه هماهنگ و اداره می نماید.

ب) محل استقرار دبیرخانه در تهران به نشانی:

ج) انجمن یک نفر را بعنوان مسئول دبیرخانه در اختیار دارد که با تصویب هیئت مدیره و ابلاغ رئیس انجمن به همکاران و اعضاء معرفی می شود.

د) مسئول دبیرخانه انجمن با همکاری یک نفر منشی یا کارمند نیمه وقت امور اداری دعوت از اعضاء برگزاری جلسات، مکاتبات انجمن، کارهای بانکی و برگزاری مجامع را تحت نظارت هیئت مدیره انجام می دهد.

ذ) تمام صورتجلسات، مکاتبات و مصوبات انجمن در دفتر مخصوص موجود در دبیرخانه و رایانه با شماره و تاریخ بطور دقیق ثبت و نگهداری می شود.

و) مدارک مربوط به هر یک از اشخاص عضو هیئت مدیره و اعضاء انجمن نیز باید در پرونده ای بنام او با شماره ترتیب تاریخ و فهرست کامل بصورت تنظیم ثبت و نگهداری می شود.

ز) مسئول و اعضاء دبیرخانه باید وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند به گونه ای که دسترسی به هر نوع نامه، مکاتبه یا قرارداد باریا هیئت مدیره و اعضاء ذی نفع انجمن به آسانی مقدور و میسر باشد.

ح) پرونده اعضاء انجمن، صورتجلسات هیئت مدیره، مکاتبات، قراردادها و اسناد درآمدها و هزینه ها و هرگونه نامه یا سند مربوط به انجمن که در دبیرخانه انجمن بایگانی یا ثبت و نگهداری می شود در انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران بعنوان اسناد محرمانه محسوب می شود و فقط هیئت مدیره انجمن و اشخاص ذی صلاح با اطلاع و اجازه هیئت مدیره می توانند به آنها دسترسی داشته باشند.

ط) دسترسی و استفاده از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از انجمن به اسناد مربوط به انجمن بدون رعایت قانون و مقررات و اطلاع و اجازه هیئت مدیره جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد.

4-      وظایف رئیس و دبیر هیئت مدیره و بازرس انجمن:

رئیس، دبیر، اعضاء هیئت مدیره و بازرس انجمن در چارچوب وظایف مندرج در اساسنامه انجمن های علمی که به تصویب و تایید وزارت بهداشت رسیده است. انجام وظیفه می نمایند و در صورتی مواجهه یا مسائل و موضوعاتی که در اساسنامه پیش بینی نشده آنرا در هیئت مدیره مطرح و پس از بررسی و تصویب نسبت به اجرای مصوبه هیئت مدیره اقدام خواهندکرد.

5- این آئین نامه در چهار فصل و 20 دی ماه تهیه و تنظیم گردیده و در جلسه شماره       تاریخ          هیئت مدیره انجمن به تصویب رسیده و برای همه اعضاء محترم انجمن لازم الاجراء می باشد.

رئیس هیئت مدیره انجمن

فصل دوم: نشریه انجمن

1- مشخصات نشریه:

     نشریه اپیدمیولوژی ایران در تاریخ 19/2/1384 توسط هیات نظارت بر مطبوعات با مشخصات ذیل بر اساس نامه شماره 597/124 مورخ 27/2/1384 مدیرکل محترم امور مطبوعاتی و خبرگزاری داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است.

1- نام نشریه:اپیدمیولوژی ایران                             2- صاحب امتیاز: انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران

 3- مدیرمسؤول: خانم دکتر پروین یاوری                 4- ترتیب انتشار: فصلنامه

5- روش: پژوهشی                                           6- زمینه: پزشکی، پیراپزشکی

7- گستره توزیع: سراسرکشور                           8- زبان: فارسی ، انگلیسی

 

9- نوع نشریه: مجله ای                                 10- قطع و اندازه: 21*28

11- محل چاپ: تهران

2- اهداف نشریه:

ماده 1- هدف از چاپ و انتشار نشریه علمی  اپیدمیولوژی ایران که از این به بعد به اختصار نشریه خوانده می شود به شرح ذیل می باشد:

الف) انتشار به موقع یافته های نوین پژوهشی به منظور گسترش مرزهای دانش.

ب) توسعه ارتباط بین پژوهشگران مراکز علمی پژوهشی.

ج) کمک به ارتقای سطح دانش اپیدمیولوژی در زمینه های مختلف تحقیقاتی و نهادینه کردن آن در کشور.

د) تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور.

ه) سیاست کلی در جهت ارتقای نشریه برای نمایه شدن(Indexing)در بانکهای اطلاعاتی بین المللی است.

 

ماده 2- صاحب امتیاز نشریه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران است.

ماده 3- نشریه به زبان فارسی و انگلیسی می تواند منتشر شود.

ماده 4- تعداد مقالات هر شماره مجله حداقل هشت مقاله می باشد.

تبصره 1: حداقل 6 مقاله از کل مقالات هر شماره باید مقاله اصیل(Original) باشد.

تبصره 2: سرمقاله، نامه به سردبیر و موارد مشابه جزء شمارگان مقالات محسوب نمی شود.

ماده 5- انتخاب قطع و رنگ مجله به پیشنهاد هیئت تحریریه وتائید سردبیر و مدیر مسؤول خواهد بود.

شناسنامه مجله شامل موارد زیراست:

1. نام صاحب امتیاز، مدیرمسؤول، سردبیر، هیئت تحریریه، داوران مقالات، مسؤولان اجرایی ، همکاران اصلی و ناشر.

2. شماره و تاریخ پروانه انتشار مجله صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

این مطالب در گوشه ای از صفحه 2 یا سمت راست صفحه 3 مجله درج خواهد شد.

 

3- ارکان نشریه:

 

ماده 6- ارکان عبارتند از مدیرمسؤول ، سردبیر، هیئت تحریریه، و مدیریت اجرائی

ماده 7- ترکیب اعضای هیئت تحریریه میبایست حداقل 7 نفر به شرح ذیل باشد:

الف) نیمی از اعضای هیئت تحریریه میبایست حداقل دارای مرتبه دانشیار یا استاد باشند.

ب) اعضا باید طی 3 سال اخیر حداقل 3 مقاله اصیل معتبر در نشریات علمی پژوهشی داخلی یا خارجی تایید شده داشته باشند.

برای انتخاب هیئت تحریریه ، متعاقب یک فراخوان عمومی، مدیرمسؤول اعضای هیئت تحریریه را با توجه به شرایط مذکور و همراه با برگه سوابق علمی(CV)به سردبیر مربوطه معرفی می نماید. با حکم سردبیر یا(مدیرمسؤول در صورت غیاب) نیمی از پیشنهادشدگان به مدت 4 سال به عضویت هیئت تحریریه در می آیند. انتخاب مجدد اعضای هیئت تحریریه بلامانع است.

تبصره 1: کلیه اعضای هیئت تحریریه باید موافقت کتبی خود را به عنوان عضو هیئت تحریریه نشریه اعلام نمایند.

تبصره 2: تغییرات اعضای هیئت تحریریه باید چنان باشد که ترجیحا در هر دوره نیمی از اعضای دوره قبل در هیئت تحریریه حضور داشته باشند.

تبصره 3: اعضای هیئت تحریریه حداکثر می توانند در دو نشریه بعنوان عضو هیئت تحریریه فعالیت نمایند.

ماده 8- مدیرمسؤول و سردبیر نشریه توسط هیئت مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران به مدت 4 سال تعیین می شوند.

تبصره 1: مدیرمسؤول تنها در یک نشریه حق عضویت با عنوان مذکور را دارد.

تبصره 2: انتخاب مجدد مدیر مسؤول و مدیراجرایی بلامانع است.

تبصره 3: چنانچه مدیر مسؤول از میان اعضای هیئت تحریریه انتخاب نشده باشد، در صورت احراز شرایط فوق الذکر به عضویت هیئت تحریریه در خواهدآمد.

تبصره 4: سردبیر تنها در یک نشریه حق عضویت با عنوان مذکور را دارد.

4- وظایف و اختیارات مسئولین اجرایی نشریه:

ماده 9- وظایف و اختیارات مدیرمسؤول عبارتند از:

الف) مسؤلیت مواردحقوقی مجله و پاسخگویی در مقابل قانون.

ب) هماهنگی لازم جهت تهیه آئین نامه های داخلی و اجرایی مجله ، تنظیم پیشنهاد بودجه سالیانه و ارائه آن به مقامات ذیربط . تنظیم مقررات و دستور العمل های مالی، پیشنهاد عزل و نصب کارکنان مجله به سردبیر، تهیه و تنظیم قراردادها و موافقت نامه های مربوط به امور مجله ، حفظ اموال و دارایی مجله

ج) تائید کننده نهایی مقالات برای چاپ به لحاظ حقوقی در چهارچوب قانون مطبوعات ، مدیرمسؤول است.

تبصره: مسئولیت کلیه مفاد مقاله بعهده نویسنده یا نویسندگان می باشد.

ماده 10- وظایف و اختیارات سردبیر عبارتند از:

الف) مسئولیت علمی مجله بر عهده سردبیر است و نامه های مرتبط با دریافت مقالات ، ارسال به داوری ، پذیرش و یا رد مقالات به امضای وی خواهد بود.

ب) تهیه و تنظیم برگه های فراخوانی مقالات ، نحوه نگارش، نحوه داوری، آئین نامه های علمی ، جمع بندی نظرداوران و آراء هیئت تحریریه و بررسی و طبقه بندی داوران نیز از وظایف سردبیر است.

ج ) سردبیر، ریاست جلسه هیئت تحریریه را برعهده دارد و موظف است جلسات تحریریه را حداقل ماهی یکبار تشکیل دهد. این جلسه با حضور حداقل" نصف +1" اعضاء رسمیت می یابد.

ماده 11- وظایف و اختیارات هیئت تحریریه به شرح ذیل است:

الف) بررسی و اظهار نظر در مورد امور ارجاعی از طرف مدیرمسؤول ، سردبیر و سایر پیشنهادهای رسیده و تصمیم گیری در خصوص آنها.

ب) پیشنهاد نصب و عزل اعضاء هیئت تحریریه و سردبیر به مدیر مسؤول جهت انعکاس به هیئت مدیره انجمن و صدور حکم لازم.

ج ) تائید علمی مقالات برای چاپ.

ه) هرمقاله میبایست حداقل توسط دو نفر داور مرتبط با موضوع مقاله بررسی شده و نظر داوران در هیئت تحریریه بررسی و تصمیم گیری شود.

و) در صورت ارائه مدارک مستند و نظر حداقل دو داور، در رد مقاله سردبیر می تواند در مورد عدم چاپ مقاله تصمیم بگیرد و به اطلاع هیئت تحریریه برساند.

ر)  چنانچه هریک از اعضای هیئت تحریریه در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب غیبت داشته باشد به پیشنهاد سردبیر و تصویب هیئت تحریریه مستعفی شناخته شده و موضوع جهت اجراء به مدیرمسؤول منعکس میگردد.

ماده 12- وظایف و اختیارات مدیر داخلی عبارتست از:

الف) هماهنگی تشکیل منظم جلسات هیئت تحریریه و تنظیم صورت جلسات و مصوبات جهت ابلاغ توسط مدیر مسؤول به مراجع ذیربط با هماهنگی و حضور سردبیر ، طبق آئین نامه داخلی مصوب هیئت تحریریه.

ب ) برقراری ارتباط کامل میان دفتر مجله و فرآیندچاپ با هماهنگی مدیرمسؤول.

ج ) برنامه ریزی توزیع مجله و ارسال آنها برای مشترکان.

د ) تنظیم و رسیدگی به امور مالی مجله و گزارش منظم آن به مدیرمسؤول.

ه ) نظارت بر امور داخلی مجله و ارائه گزارش ماهانه به مدیرمسؤول.

د ) سایر وظایفی که بنا به تشخیص مدیرمسؤول به وی محول می شود.

ماده 13-  وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل است:

الف ) ارائه و تدوین راهبردهای اصلی به منظور ارتقاء کیفیت و نمایه شدن(Indexing) مجلات در بانکهای معتبر بین المللی .

ب ) تصمیم گیری در خصوص تعداد نسخه های هر شماره .

ج ) نظارت بر حسن اجرای آئین نامه اجرائی نشریه.

د ) نظارت بر حسن علمکرد مسؤولان نشریه.

5-  اعتبارات:

ماده 14- بودجه نشریه ازمحل بودجه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران تامین می شود. و انجمن می تواند از منابع زیر برای تامین نیازهای مالی استفاده کند.

الف) حمایت مالی سازمانهای دولتی یا خصوصی که برای انتشار نشریه همکاری می کنند.

ب) درج آگهی که از نشریه با اهداف غیر انتفاعی صورت می گیرد.

ج) انتخاب سازمانهای دولتی یا خصوصی ، حمایت کننده های مالی و درج آگهی به پیشنهاد مدیرمسؤول و تایید هیئت مدیره انجام می شود.

6- داوری مقالات:

ماده 15- فرآیند داوری و پذیرش مقالات و سایر مراحل مدیریت داخلی نشریه ضمیمه 1 آمده است.

فصل سوم: برنامه های آموزشی انجمن

1-      اهداف انجمن برای بخش آموزش:

1-  تقویت دانش و مهارت علمی و تخصصی اپیدمیولوژیست های کشور.

2-  ارایه خدمات آموزشی به نهادهای مختلف اجتماعی مرتبط با نظام سلامت در جهت بسط دانش اپیدمیولوژی.

2-      ارزش ها:

1-  استمرار فعالیت ها از طریق ایجاد زیر ساخت لازم.

2-  مشارکت جمعی اپیدمیولوژیست ها.

3-  صیانت از منابع انجمن.

4-  ارایه آموزش ها با کیفیت مطلوب.

5-  معرفی انجمن و فعالیت های آن در سطح ملی و بین المللی.

   

3-      راهبردها:

1-  تشکیل گروه آموزشی انجمن با استفاده از همکاران که در طیف های مختلف اشتغال دارند.

2-  اطلاع رسانی به مراکز دانشگاهی برای بازاریابی.

3-  استفاده از خبرنامه و سایت انجمن برای معرفی برنامه ها.

4-  ارایه خدمات با حداقل هزینه/ سعی در درآمدزایی از سفارشات سایر سازمان ها.

5-  تضمین و کنترل خارجی کیفیت برنامه های آموزشی و ارائه برنامه برای داوطلبان سایر کشورها.

6-  استفاده از امکانات سازمان هایی که همکاران در آن عضویت دارند.

4-      فعالیت ها:

1-  تشکیل گروه آموزشی انجمن از همکاران شاغل در وزارت بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی، سایر سازمان ها ( به عنوان مثال سازمان و یا دانشکده دامپزشکی) و بخش خصوصی.

2-  اطلاع رسانی به اعضاء انجمن: ( سایت – خبرنامه)

3-  اطلاع رسانی و بازاریابی در خارج از انجمن: تهیه بروشور معرفی توانایی های آموزشی انجمن – گفتگو حضوری با سازمان های خاص و سایر مراکزی که به خدمات آموزشی انجمن احتیاج دارند.

4-  تهیه و برگزاری حداقل چهار برنامه آموزشی برای سایر سازمان ها.

5-  ارزیابی خارجی برنامه های آموزشی ( کنگره برای برنامه آموزشی همکاران و کارگاه ها برای خارج انجمن)

6-  برنامه ریزی برای برنامه های آموزشی کنگره بعدی توسط گروه آموزشی و توافق با گروه برگزار کننده کنگره و هیئت مدیره انجمن ( تا سه ماه قبل از کنگره)

7-  بازبینی برنامه های آموزشی همکاران اپیدمیولوژیست قبل از برگزاری کنگره برای تضمین کیفیت آموزش ها.

شاخص های پایش و ارزشیابی مستمر برنامه های آموزش انجمن.

 

فصل چهارم: خبرنامه

الف) هدف:

خبرنامه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران با هدف اصلی برقراری ارتباط مستمر با اعضاء و افزایش آگاهی آنان نسبت به فعالیت های انجمن، تازه های دانش اپیدمیولوژی و اخبار وقایع مهم مرتبط با اپیدمیولوژی منتشر می گردد. آگاه سازی سیاستگذاران امور سلامت کشور، دانشگاهیان و سایر علاقمندان به اپیدمیولوژی نسبت به فعالیت های انجمن ترویج اپیدمیولوژی و گسترش به کارگیری آن در حوزه های مختلف هدف دیگر از انتشار خبرنامه می باشد.

ب) گروه هدف:

سه گروه هدف عمده برای انتشار خبرنامه مدنظر می باشند:

1-  اعضای انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران.

2-  مسئولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسئولین دانشگاههای علوم پزشکی و سایر سیاستگذاران و دست اندرکاران امور سلامت کشور.

3-  سایر علاقمندان به اپیدمیولوژی از قبیل دانشجویان و فارغ التحصیلان علوم بهداشتی به ویژه در مقاطع کارشناسی ا رشد و دکترای تخصصی اپیدمیولوژی و دوره عالی بهداشت عمومی(MPH

ج) محتوا:

محتوای خبرنامه انجمن شامل موارد زیر است:

1-  اخبار مربوط به فعالیت های انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران و انجمن بین المللی اپیدمیولوژی.

2-  تازه های اپیدمیولوژی به ویژه مباحث جدید روش شناسی اپیدمیولوژی.

3-  گزارش موارد مهم علمکرد اپیدمیولوژی در کنترل مشکلات مرتبط با تندرستی در ایران و جهان.

4-  انعکاس دیدگاه های تخصصی انجمن درمورد مسائل و مشکلات روز بهداشت و سلامت در ایران و جهان.

5-  اعلان فراخوان موسسات مختلف داخلی و خارجی برای طرح های پژوهشی مرتبط با اپیدمیولوژی.

6-  اطلاع رسانی کنگره ها، سمینارها و نشست های علمی انجمن و سایر مجامع علمی مرتبط با اپیدمیولوژی در امور ملی و بین المللی.

7-  درج نظرات و پیشنهادات اعضای انجمن و سایر خوانندگان جهت برقراری ارتباط دو طرفه با مخاطبین.

فصل پنجم: تحقیقات:

الف) مقدمه:

این بخش با هدف توسعه هر چه بیشتر فعالیت های پژوهشی انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران و گسترش ارتباط با مراکز علمی، پژوهشی و خدماتی مرتبط با سلامت در داخل و خارج از کشور تنظیم گردیده است.

ب) تعاریف:

1- انجمن: منظور انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران می باشد.

2- مؤسسه: به کلیه وزارتخانه ها، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، سازمانها، نهادها، شرکتها، انجمن های علمی و واحدهای خدماتی داخل یا خارج از کشور اطلاق می شود.

3- پژوهش: مجموعه فعالیتهایی است که برای حل معضلات سلامتی، اجتماعی، تولید علم و یا انتقال فناوری صورت می گیرد.

4- مجری: به فرد یا افرادی حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد که مسئول مستقیم پیشبرد موضوع قرارداد می باشند و قرارداد اجرای پژوهش به امضای ایشان می رسد.

5- اعتبار: عبارتست از کل مبلغ تخصیص یافته به هر قرارداد تحقیقاتی.

ج) اصول و ارزش ها:

1-  هر یک از اعضای انجمن مجاز هستند با رعایت حقوق مادی و معنوی انجمن نسبت به عقد قرار داد پژوهشی با موسسات دیگر اقدام نمایند.

2-  با توجه به حیطه تخصصی انجمن؛ کیفیت طراحی و اجرای طرح های پژوهشی که نام انجمن به نوعی در آنها مطرح می گردد از بیشترین اهمیت بر خوردار است.

د) نحوه انعقاد قراردادها:

1- کلیه قراردادهای پژوهشی انجمن با موسسات، پس از طرح و تصویب در هیئت مدیره انجمن با امضای رئیس انجمن یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به نمایندگی از انجمن منعقد می گردد.

2- در صورت تائید هیئت مدیره انجمن، مجری طرح می تواند به عنوان طرف قرارداد با موسسه مربوطه قرارداد را امضاء نماید.

3- در صورتی که انجمن به عنوان شخص حقوقی طرف قرارداد طرح پژوهشی باشد، لازم است یکی از اعضای انجمن، با صلاحدید هیئت مدیره، به عنوان مجری طرح معرفی گردد.

4- مجری طرح موظف است جهت اجرای طرح پژوهشی، قراردادی را با انجمن منعقد نماید.

5- مجری طرح پژوهشی موظف است هماهنگی لازم را در مورد طرح با هیئت مدیره انجمن به عمل آورد.

6- کلیه اعتبارات پرداخت شده از سوی موسسات به حساب جاری انجمن واریز می گردد. سهم مجری از اعتبارات طرح در اولین مرحله پس از واریز پیش پرداخت از سوی موسسه طرف قرارداد و یا پس از ارائه گزارش پیشرفت کار به ایشان پرداخت خواهد گردید.

7- در صورتی که مجری طرح شخصا به عنوان طرف قرارداد با موسسات، قرارداد را امضاء نموده باشد، اعتبار طرح مذکور را مستقیما از موسسه مربوطه دریافت می دارد.

8- مجری موظف به ارایه گزارش پیشرفت کار و گزارش نهایی به انجمن می باشد.

9- اعتبار طرحهایی که از طریق موسسات به طرح پژوهشی تخصیص می یابد با تصویب در هیئت مدیره انجمن در اختیار مجری طرح قرار می گیرد و با توجه به میزان همکاری انجمن سهم انجمن در موقع انعقاد قرارداد مشخص می شود که بوسیله مجری به حساب انجمن واریز می شود.

10- جهت ارتقاء سطح فعالیتهای پژوهشی انجمن و ارج نهادن به تلاش همکارانی که از طریق قراردادهای پژوهشی در حل مشکلات مرتبط با سلامت در سطح کشور و یا در سطح بین المللی کوشا هستند، طرحهایی پژوهشی که مورد تصویب هیئت مدیره انجمن قرار می گیرند بصورت زیر تشویق می گردند:

الف) تمدید عضویت در انجمن تا زمان اتمام طرح (و یا به طور همیشگی به به تشخیص هیئت مدیره انجمن)

ب) اختصاص امتیازات دیگر از قبیل پرداخت هزینه شرکت در کنگره های سالانه انجمن یا کنگره های بین المللی اپیدمیولوژی و سایر سفرهای علمی

11- ناظر حسن اجرای طرح پژوهشی توسط هیئت مدیره انجمن و از بین صاحب نظران مربوطه تعیین می گردد.

فصل ششم: وظایف اعضاء انجمن

بمنظور فراهم شدن زمینه فعالیت بیشتر انجمن و استفاده از ظرفیتها و توان فکری و علمی اعضاء با عنایت به مفاد اساسنامه انجمن وطچظائف اعضاء به شرح زیر تعیین می شود:

1-  شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق العاده

اعضاء موظفند حتی المقدور در تمام جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن حضور یافته به تصمیم گیریهای انجمن قوت و اعتبار بخشیده و اطلاعات کافی از فعالیت های انجمن بدست آورند.

2-  برقراری ارتباط منظم و دائم اعضاء با انجمن از طریق ارسال اخبار تخصصی علمی و فنی آموزشی به روشهای ممکن(پست الکترونیک، تلفن، فاکس)

3-  اعلام برنامه های آموزشی موسسات و دانشگاه های محل اشتغال و نیازهای تخصصی آنها به هیئت مدیره انجمن

4-  مشارکت فعال در تدوین و اجرای برنامه های آموزشی، کارگاه ها و جلسات علمی که توسط انجمن تدوین و یا اجرا می گردد.

5-  ارائه پیشنهادات اصلاحی و سازنده در خصوص فعالیت ها و برنامه های آموزشی و پژوهشی انجمن و مشارکت فعال در اصلاح و پر بار تر کردن آنها

6-  مشارکت هر چه بیشتر در انتشار خبر نامه و مجله علمی انجمن با ارسال مقالات علمی و اخبار علمی و بهداشتی و صنفی پیرامون مسائل منطقه ای، ملی و بین المللی.

7-  مشارکت و همکاری در کمیته های علمی و تخصصی که توسط انجمن تشکیل و فعال می گردد.

8-  پذیرش نمایندگی انجمن در مناطق مختلف و مجامع علمی داخلی و خارجی در صورت تصویب  و پیشنهاد انجمن.

9-       پرداخت منظم حق عضویت سالیانه براساس مصوبات مجمع عمومی

10- اعلام سریع تغییرات نشانی، پست الکترونیک، تلفن و نما بر به دبیرخانه انجمن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دفعات مشاهده: 12231 بار   |   دفعات چاپ: 1725 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 114 بار   |   0 نظر