مقاله با ذکر وابستگی انجمن

شاخص های افتراق اقامتی بر اساس داده های سرشماری سال 1385 در استان هرمزگان

برای دانلود لطفا کلیک کنید.


دفعات مشاهده: 12912 بار   |   دفعات چاپ: 1393 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 20 بار   |   0 نظر

مقاله جدید با ذکر وابستگی به انجمن

Inequality of Leprosy Disability in Iran, Clinical or Socio-Economic Inequality: An Extended Concentration Index Decomposition Approach

Rasool Entezarmahdi 1, Reza Majdzadeh 1, Abbas Rahimi Foroushani 1, Mahshid Nasehi 1, Abolfath Lameei 2, Kourosh Holakouie Naieni 1,3,4 1Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 2Department of Infectious Disease, School of Medicine, Urmia University of Medical Science, Urmia, Iran

 3National Institute of Health Research, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 4Iranian Epidemiological Association, Tehran, Iran

 آدرس مقاله

International Journal of Preventive Medicine, Vol 5, No 4, April, 2014

لطفا برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

 


دفعات مشاهده: 13031 بار   |   دفعات چاپ: 1352 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 36 بار   |   0 نظر

pdf


دفعات مشاهده: 12691 بار   |   دفعات چاپ: 1538 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 76 بار   |   0 نظر

pdf file

مقاله جدید با ذکر وابستگی به انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران


دفعات مشاهده: 12762 بار   |   دفعات چاپ: 1570 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 82 بار   |   0 نظر

Matched designs and causal diagrams

http://uploadtak.com/images/a5435_Int.pdf

دفعات مشاهده: 13151 بار   |   دفعات چاپ: 1657 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 93 بار   |   0 نظر