انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه دوره هفتم، شماره 12، مورخ 93/5/4

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  1- در مورد تأمین مالی جلد دوم کتاب اپیدمیولوژی بیماریهای شایع با پیشنهاد آقای علیزاده ناشر کتاب مبنی بر سرمایه گذاری ناشر و عدم دریافت وجه از انجمن و کسر کردن سود انجمن به شرح پیشنهاد موافقت گردید. بعلاوه پیشنهاد شد که برای چاپ جلد سوم نیز از همین روش سرمایه گذاری ناشر استفاده شود.

  2- در خصوص اپیدمیولوژی بالینی در بیمارستانها مقرر گردید هردو طرح پیشنهادی شامل

  الف: در دانشگاه هائی که ریاست آن اپیدمیولوژیست است با تشکیل گروه خاصی در یکی از بیمارستانها بعنوان گروه اپیدمیولوژی با مدیریت یکی از متخصصین عفونی دارای MPH و پرستار عفونت بیمارستانی و یک نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ،امور اپیدمیولوژی در بیمارستانها راه اندازی و برنامه تدوین شده و آقای دکتر فتوحی بعنوان برنامه کاری مدنظر و اجرا قرار گیرد.

  ب: بعلاوه در دانشگاه تهران هم گروه اپیدمیولوژی دانشکده پزشکی که آقای دکتر فتوحی مدیریت آن را دارند با تشکیل گروه مناسب در بیمارستان شریعتی اقدام و همین برنامه در این بیمارستان مورد اجرا قرار گیرد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.155.fa
برگشت به اصل مطلب