انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه دوره هفتم، شماره 15

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  1- موضوع برگزاری کنگره های 94 در یزد و 95 در ایلام مورد بحث قرار گرفت و مقرر گردید نامه دانشگاه های مربوطه در اولین فرصت دریافت و پیگیری لازم بعمل بیاید.

  2- بمنظور فراهم شدن امکان هماهنگی بیشتر انجمن، مقرر گردید که از سرکار خانم کوکبی خواسته شود که حداقل هفته ائی یک روز بعدازظهرها در دفتر انجمن در دانشکده حضور یابد.

  3- پس از قرائت صورت جلسات 13 و 14 مقرر گردید مواردی که نیاز به پیگیری دارند مجدداً پیگیری گردند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.158.fa
برگشت به اصل مطلب