انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه دوره هفتم، شماره 10، مورخ 93/3/1

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

1- درخصوص موضوع همایش "تعیین جایگاه اپیدمیولوژی در نظام سلامت" د رجلسه بحث شد و مقرر گردید که همایش مذکور در تاریخ 4 تیرماه سالجاری به ریاست جناب آقای دکتر ندیم برگزار شود. جناب آقای دکتر اسدی لاری مسئولیت تهیه مکان و پشتیبانی این همایش را بر عهده گرفتند.

2-مقرر گردید برای انجمن و مجله اپیدمیولوژی یک صندوق پستی تهیه شود.

3- مقرر شد با توجه به شرایط خاص خانم کوکبی و مرخصی پیش رو زایمان ایشان، در این مدت خانم نعمت اللهی برای مساعدت با ایشان پیگیرهای، امور انجمن و مجله را عهده دار باشند و حق الزحمه ایشان از سوی انجمن پرداخت شود.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.161.fa
برگشت به اصل مطلب