انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران، دوره 7، شماره 20 ، مورخ 5 اردیبهشت ماه 1394

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 1- با عنایت به برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن در تاریخ 7/5/94 مقرر گردید از اعضاء درخواست شود که پیشنهادات خود را برای طرح در مجمع تا تاریخ

 94/2/31 به هیئت مدیره انجمن ارسال دارند. جناب آقای دکتر مرادی برای تماس با اعضا و هماهنگی های اجرائی قبول زحمت فرمودند.

  2- مقرر گردید در خصوص برگزاری کنگره 95 از دانشگاه ایلام خواسته شود که تا پایان اردیبهشت ماه امور مربوطه را شروع نمایند تا امکان برگزاری در زمان مقرر فراهم گردد.

  3- مقرر گردید " با توجه به عدم پیگیری بند2  صورتجلسه اسفند نود و چهار" جناب آقای دکتر مصطفوی شماره حساب و کارت را برای دریافت حق عضویت ها و کمک های اهدائی اعضاء اعلام نمایند.

  4- با توجه به ارسال ایمیل نماینده انجمن بین المللی اپیدمیولو‍ژی در منطقه EMRO ، مقرر گردید اقدام لازم برای دریافت وجوه عضویت مشترک اعضاء و ارسال آن برای انجمن بین المللی توسط آقای دکتر مصطفوی بعمل آید. لیست نهایی توسط انجمن در اختیار آقای دکتر مصطفوی قرار خواهد گرفت. ضمنا موضوع عضویت مشترک اعضاء جدید نیز با اعلام به همکاران پس از پر کردن فرم عضویت و پرداخت وجه مربوطه در مرحله بعدی پیگیری خواهد شد.

  5- برای مشخص شدن جایگاه انجمن اپیدمیولوژیست های ایران در بررسی اپیدمیهای بزرگ کشور و سایر موارد مرتبط، مقرر گردید جناب آقای دکترچمن ضمن بررسی پروتکل های موجود جاهایی را که همکاران انجمن (در مقام اپیدمیولوژیست) می تواننداز نظر فنی و تخصصی نقش داشته باشند، مشخص نمایند تا در مرحله بعد، پس از تصویب درجلسه خرداد ماه هیات مدیره، نشستی با مقامات اجرائی وزارت بهداشت از جمله جناب آقای دکتر گویا، در این خصوص " با هماهنگی جناب آقای دکتر اسدی لاری " تشکیل گردد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.195.fa
برگشت به اصل مطلب