210354- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران ، دوره هفتم، شماره 21، مورخ 2/خرداد ماه/1394

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  1- کمیته علمی کنگره ایلام از طرف انجمن به روال کنگره های قبل شامل اعضای: الف- هیات مدیره انجمن ب- برد اپیدمیولوژی ج- هیات تحریریه مجله اپیدمیولوژی ایران تعیین گردید تا به دانشگاه ایلام اعلام گردد. شایان ذکر است که دانشگاه ایلام به صلاحدید خودشان سایر اعضا را اعلام خواهند کرد .

  2- آقای دکتر مرادی پیشنهادات اعضاء را در خصوص محورهای مجمع مرداد ماه در 26 عنوان گردآوری نموده بودند، که با نظر اعضاء جمع بندی و تعدادی در هم ادغام وکلیات آنها برای ارائه در کنگره بصورت پانل و یا گزارش مشخص گردید. همچنین مقرر شد که محورهای تعیین شده برای بحث درمجمع توسط ایشان جمع بندی شود و به عنوان محورهای مجمع مرداد به همه اعضا انجمن اعلام شود. علاوه بر آن پیشنهاد شد به خاطر اطلاع همه اعضا محترم و به پاس احترام به همه نظرات ارائه شده، همه نظرات نیز به اطلاع اعضارسانده شود تا همکاران محترمی که نظراتشان را ارسال کرده اند از پیگیری و جمع بندی و توجه انجمن به همه نظراتشان مطمئن شوند.

  3- متن اطلاعیه تهیه شده توسط آقای دکتر مصطفوی در مورد شماره حساب انجمن برای دریافت حق عضویت انجمن، مبالغ اهدائی و نیز ثبت نام انجمن بین المللی مطرح گردید و مقرر شد پس از تکمیل اطلاعیه از طریق ایمیل به اطلاع اعضاء برسد .

  4- مقرر گردید که مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن در محل آمفی تاتر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شود .

نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.100.199.fa.html
برگشت به اصل مطلب