انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه دوره هفتم، شماره 23، مورخ 3 مرداد ماه 1394

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  1- برنامه اجرائی مربوط به برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/5/94 بررسی و با اصلاحاتی مورد تایید قرار گرفت.

  2- موضوع تغیی 2- موضوع اصلاحات اساسنامه برای تصویب در جلسه مجمع فوق العاده 7/5/94 شامل تغییرات تبصره 2 ماده 12، ماده 14 و ماده 18 به شرح زیرمورد تایید قرار گرفت:

  - تبصره 2 ماده 2-12- مجمع عمومی در اولین جلسه خود یکنفر را از بین اعضاء به عنوان رئیس مجمع و یک نفر را بعنوان ناظر و یک نفر را بعنوان منشی انتخاب می‌نماید.

  - ماده 14- اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره مرکب از 9 نفر است که 2 نفر بعنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌شوند . اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر سه سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است عضویت در هیات مدیره افتخاری است.

  - ماده 18- انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یکنفر علی البدل خواهد بود که هر سه سال یکبار در جلسه مجمع عمومی عادی با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد.

  3- مبلغ حق عضویت اعضاء پیوسته سالیانه 60 هزار تومان تعیین شد. در صورتیکه هر یک از اعضاء حق عضویت 3 ساله خود را از پیش پرداخت نمایند مبلغ حق عضویت 3 ساله 150 هزار تومان است ( شایان ذکر است که این مقدار پس از تصویب در مجمع عمومی عادی سال 95 قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.

  4- به منظور توسعه و پوشش کامل عضویت اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و سایر موسسات مرتبط در انجمن مقرر گردید که از افراد عضوهیئت علمی داری یکی از مدارک دکترای تخصصی، دستیاری یا کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی در صورت عدم عضویت، برای عضویت، از طریق رابطین انجمن دعوت بعمل آورده شود.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.209.fa
برگشت به اصل مطلب