انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه دوره هفتم،شماره 25، مورخ 11/7/94

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

1- در مورد مجموعه تهیه شده تحت عنوان فعالیت های حرفه ای اپیدمیولوژی (حاصل کار گروه های مجمع عمومی فوق العاده)، مقرر گردید به همکاران تهیه کننده پشنهاد گردد موضوع بصورت مقاله ای تدوین تا اینکه برای بهره برداری عموم در مجله انجمن منتشرشود. برای تحقق این امر، از جانب هیات مدیره انجمن آقای دکتر کرمی موضوع را پیگیری خواهند نمود( همچنین پیشنهاد شد حاصل کار گروه های دیگر هم به مقاله اضافه گردد).

2- از میان استان هایی که دانشگاهها گروه اپیدمیولوژی (وآمارزیستی) دارند و دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکترای تخصصی تربیت می کنند، افراد رابط استانی به شرح زیر تعیین و پیشنهاد گردید در خصوص پذیرای تقبل این زحمت، تدوین وظایف، نحوه فعالیت و تعیین سایر دانشگاههای تحت پوشش هر رابط استانی، از ایشان نیز نظرخواهی بعمل آید.

کردستان: دکتر اسماعیل نسب                            شیراز: دکتر حسن زاده

کرمان: دکتر حقدوست                                     همدان: دکتر کرمی

کرمانشاه: دکتر نجفی                                       ارومیه: دکتر سالاری

تبریز: دکتر دستگیری                                      رفسنجان: دکتر رضایی

یزد: دکتر لطفی                                             اصفهان: دکتر یادگارفر

مشهد: دکتر تقی پور                                       شهرکرد: دکتر امیری

زاهدان: دکتر انصاری مقدم                                ایلام: دکتر دلپیشه

3- عضویت افراد مشروحه در ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

آقایان محمد ساعتچی، عادل نوری و خانم الهام هوشمند، کارشناس ارشد اپیدمیولوژی: عضو پیوسته

آقایان سید حسین حسینی، همایون امیری و مهدی نادری، دانشجویان کارشناسی ارشد: عضو وابسته

4-  افزایش حق الزحمه همکاران انجمن به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

خانم ریاضی در مورد صفحه آرایی مجله به مبلغ300 هزار  تومان

ویراستاری فارسی نیز به مبلغ 300 هزار تومان.

خانم کوکبی به میزان 20% افزایش سالانه.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.216.fa
برگشت به اصل مطلب