انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه دوره هفتم شماره 26 مورخ 9 آبان ماه 1394

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

موارد تصویب شده:

1- پیشنهاد آقای دکتر امیری در مورد مجله انگلیسی زبان   (International Journal of Epidemiologic Research (IJER  در خصوص انتشار آن بعنوان مجله انگلیسی انجمن مطرح و با عنایت به مالکیت آن (صاحب امتیاز) توسط دانشگاه شهرکرد این پیشنهاد عملی نمی باشد.

2-در مورد پیشنهاد دوم آقای دکتر امیری برای انتشار خلاصه مقالات علمی کنگره 95 ایلام با توجه به برگزاری آن توسط دانشگاه علوم پزشکی ایلام پیشنهاد شد که ایشان مستقیما با آن دانشگاه تماس گیرند.

3- پیش نویس آئین نامه وظایف رابطان استانی منطقه ای که توسط آقای دکتر کرمی تهیه شده بود مطرح و با اصلاحاتی تکمیل گردید و همچنین مقرر شدکه به رابطان استانی برای بررسی و کسب نظرات تکمیلی بیشترارسال گردد.

4- درخواست عضویت آقای جعفر عطایی فوق لیسانس اپیدمیولوژی و آقای محمد حسین پناهی فوق لیسانس اپیدمیولوژی مطرح و بعنوان عضو پیوسته مورد تصویب قرار گرفت.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.224.fa
برگشت به اصل مطلب