انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه دوره هفتم، شماره 30، مورخ 94/12/8

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1-به منظور اجرای آیین نامه جدید "انتخابات انجمنهای علمی گروه پزشکی" سه نفر اعضای ارشد (پیشکسوت) انجمن به منظور تشکیل کمیته انتخابات تعیین گردیدند.

2- به منظور تامین هزینه های مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران مقرر شد برای هر مقاله حداقل مبلغ سیصد هزار تومان هزینه چاپ، ازشماره بهار 95، در صورت رعایت سقف تعداد صفحات معمول، اخذ شود. مقالات اعضای بورد رشته اپیدمیولوژی، هیات تحریریه مجله اپیدمیولوژی ایران و هیات مدیره انجمن اپیدمیولوژیست های ایران بصورت نویسنده اول یا مسئول مشمول پرداخت هزینه چاپ نخواهد بود.

3- نامه حاصل پیگیری دکتر کرمی در مورد جلسه با دکتر سالاریان زاده در خصوص اختصاص یک سری پست های سازمانی برای اپیدمیولوژیست ها به اطلاع اعضا رسانده شد و مقرر شد مراتب آمادگی انجمن در خصوص برگزاری کلاس های توانمند سازی و باز آموزی فارغ التحصیلان رشته اپیدمیولوژی برای ایفای نقش های جدید بخصوص در زمینه پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی و اپیدمیولوژی مدیریتی به وزارت متبوع اعلام گردد.

4- نامه مرکز آموزش مداوم وزارت بهداشت در مورد چک لیست فعالیت مرکز آموزش مداوم انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران قرائت شد و مقرر شد از اعضای انجمن برای پیگیری موضوع درخواست همکاری شود.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.234.fa
برگشت به اصل مطلب