انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه دوره هفتم، شماره 29، مورخ 94/11/10

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1-مقرر شد حساب انجمن به منظور امکان دریافت شماره کارت مجازی به بانک ملی شعبه پاستور منتقل و تافرصتی که آقای دکتر ندیم حضور دارند نسبت به تکمیل و افتتاح آن حساب اقدام لازم بعمل آید.

2- با توجه به ابلاغ دستور العمل و اساسنامه جدید برای انتخابات انجمن های علمی توسط وزارت متبوع مقرر گردید طی نامه ای به آنان اعلام گردد که با توجه به تعیین زمان برگزاری همزمان کنگره اپیدمیولوژی و مجمع عمومی انجمن در اردیبهشت ماه سال 95 امکان رعایت مفاد آن با توجه به محدودیت زمانی، برا ی این نوبت انتخابات، فراهم نمی باشد ودر صورت عدم پذیرش این پیشنهاد موافقت نمایند که تاریخ انتخابات هیات مدیره انجمن شش ماه به تاخیر افتد.

3- در مورد جلسه 29 بهمن ماه جاری انجمن های علمی مقرر گردید فرم مربوطه توسط آقای دکتر چمن تکمیل و سپس ارسال شود و آقایان دکتر هلاکویی و دکتر چمن و دکتر صحت در جلسه شرکت نمایند.

4- با دریافت وجه برای چاپ مقالات در مجله اپیدمیولوژی ایران همانند سایر مجلات، موافقت و مقرر گردید که با توجه به تعداد صفحه مقالات بین مبالغ 300 تا500 هزار تومان دریافت گردد و مقرر گردید مدیر اجرائی مجله مقدمات اجرای این امر را فراهم آورند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.236.fa
برگشت به اصل مطلب