انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه دوره هفتم، شماره 33، مورخ 95/5/2

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1- با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی انتخابات 30 تیر 95 با استعلام ازدبیرخانه کمسیون انجمن های ( وزارات متبوع) و ضرورت رعایت مقررات اداره ثبت شرکت ها، بر اساس اساسنامه انجمن، ضرورت تشکیل مجمع عمومی نوبت دوم به صورت حضوری مورد تایید قرار گرفت. و مقرر گردید فراخوان مجمع عمومی نوبت دوم برای 30 مردادماه 95 در روزنامه رسمی منتشر شود.

2- موضوع تدوین کتابهای چند گزینه ای با استفاده تبلیغاتی یا محتوایی از کتابهای سه جلد بیماریهای شایع ایران و کتابهای مورد تایید انجمن توسط ناشر محترم، مقرر شد مراتب اعتراض انجمن به اطلاع ایشان رسانده شود.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.264.fa
برگشت به اصل مطلب