انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران دوره هفتم-شماره 1

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
دستور جلسه: موارد تصویب شده :
1- با توجه به مساعدت ریاست محترم دانشکده بهداشت، دفتر مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران به ساختمان ابوریحان منقل گردید.
2- مقرر گردید کلیه فعالیت های اداری انجمن و دفتر مجله به صورت ادغام یافته به سرکار خانم کگوکبی سپرده شود و ...
 3- با عضویت خانم ها و آقایان راضیه زاهدی علی حسین زاده، دکتر حمید شریفی، روح اله برقبانی، سمانه اکبرپور، علی احمدی، آسیه منصوری، نجمه حاصلی، زهره شیواپور، دکتر محمد فرارویی، عباسعلی رمضانی، حمزه صالح زاده، جمال احمد زاده و زهرا چراغی به صورت پیوسته موافقت بعمل آمد.
4-متن قطعنامه هفتمین کنگره اپیدمیولوژی در جلسه قرائت گردید و مقرر گردید ضمن بارگزاری در سایت انجمن و کنگره همرا با نامه به مسئولان محترم وزارت متبوع تقدیم گردد.
5- مقرر گردید، عضویت مشترک اعضاء در انجمن بین المللی اپیدمیولوژی توسط جناب آقای دکتر اسدی لاری پیگیری شود.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.27.fa
برگشت به اصل مطلب