انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه دوره هفتم، شماره پنج

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  1- در خصوص تایید کاندیداهای انجمن جهانی اپیدمیولوژی، مقرر گردید، هر یک از اعضاء انجمن که کاندیداتوری خود را اعلام کنند مورد حمایت انجمن قرار گیرند.

  2- برگزاری گردهمائی یک روزه در خصوص جایگاه و نقش اپیدمیولوژی و اپیدمیولوژیست ها در نظام سلامت مورد تایید قرار گرفت و پیشنهاد گردید که از جناب آقای دکتر چمن با توجه به تجربه و جایگاه جدید ایشان در خواست شود که با برگزاری آن در یاسوج انجمن را مساعدت نمایند.

  3- خبرنامه انجمن مطرح وبا تشکر از جناب آقای دکتر کرمی، انتشار آن مورد تایید قرار گرفت.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.55.fa
برگشت به اصل مطلب