انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران دوره هفتم، شماره 6

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  موارد تصویب شده :

  1- مقرر گردید برای پیگیری نشست یکروزه در خصوص جایگاه نقش اپیدمیولوژی و اپیدمیولوژیست ها در نظام سلامت آقای دکتر چمن پیشنهادات خود را با توجه به تاکید ایشان بر لزوم برگزاری این گردهمایی در تهران، تهیه و ارسال دارند .

  2- در خصوص پربارتر شدن محتوی خبرنامه مقرر گردید: طی نامه ای از کلیه اعضاء درخواست گردد که در صورت تمایل به فعالیت بعنوان رابط خبری، آمادگی خود را به آقای دکتر کرمی اعلام دارند .

  3- مقرر گردید هر ساله گزارش مکتوب فعالیت های انجمن و گزارشی از میزان حضور در جلسه اعضاء هیئت مدیره تهیه و در سایت انجمن قرار گیرد .

  4- در مورد قیمت گذاری کتاب مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع هماهنگی های لازم با ناشر بعمل آمد و نحوه استفاده از تخفیف اعضاء و معرفی شدگان انجمن مشخص گردید .

  5- از اعضاء هیئت مدیره که قرار شده بود بخشهایی از سایت را مدیریت وهدایت نمایند درخواست گردید که بصورت جدی موضوع را پیگیری نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.57.fa
برگشت به اصل مطلب