انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- اخبار انجمن
انتصاب رئیس کمیته انتشارات انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/23 | 
به استناد ماده های ۷ و ۱۷ اساسنامه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران و با هدف حمایت از فعالیت های علمی و آموزشی در حوزه تالیف و ترجمه کتب ارزشمند اپیدمیولوژی، جناب آقای دکتر منوچهر کرمی؛ استاد محترم اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به سمت رئیس کمیته انتشارات انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران منصوب شدند.

متن حکم انتصاب وی بدین شرح است:

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.128.512.fa
برگشت به اصل مطلب