210354- اخبار انجمن
فراخوان در اختیار قراردادن داده ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/12 | 

فراخوان در اختیار قراردادن داده های مطالعه کوهورت بزرگسالان روانسر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
به اعضای انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران برای انجام پژوهش های لازم

 
نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.128.549.fa.html
برگشت به اصل مطلب