210354- ژورنال کلابهای کشوری
فیلم/ ژورنال کلاب ۴/ ارزیابی عملکرد و سودمندی بالینی مدل های پیش بینی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/9 | 

فیلم/ ژورنال کلاب ۴/ ارزیابی عملکرد و سودمندی بالینی مدل های پیش بینی
- عنوان مقاله:
Assessing performance and clinical usefulness in prediction models with survival outcomes: practical guidance for Cox proportional hazards models
- برگزار کننده: گروه  اپیدمیولوژی و آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
- زمان: دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱ ساعت
- با ارائه سرکار خانم دکتر فهیم فر، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و سرکار خانم نوملی دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

مشاهده و دانلود فیلم
نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.146.557.fa.html
برگشت به اصل مطلب