انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- اخبار پایگاه
دعوت مجمع عمومی بطور فوق العاده نوبت اول با دستور انتخابات الکترونیک انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/1 | 
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده (نوبت اول)
 انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران به شماره ثبت ۱۳۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۶۰
بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران برای حضور در مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده نوبت اول انجمن در روز سه شنبه مورخ ۳/۱۲/۱۴۰۰ از ساعت ۰۰:۱۵ دقیقه بامداد الی ۲۳:۴۵ دقیقه که بصورت مجازی در سامانه انتخابات الکترونیک انجمن های علمی گروه پزشکی و قابل دسترسی در آدرس های:
برگزار می گردد دعوت بعمل می آید. لذا خواهشمند است ضمن قبول دعوت, در رای گیری شرکت فرمایند.
دستور جلسه:
انتخابات الکترونیک اعضای هیات مدیره و بازرس جدید انجمن

 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.61.485.fa
برگشت به اصل مطلب