انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- اخبار پایگاه
IEA - Happy New Year

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

                                                       Dear IEA members worldwide,

                                                      Season's greetings and Happy New Year 2014 to

                                                      all of you and your families.

                                                      IEA Council (2011-2014)

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.61.70.fa
برگشت به اصل مطلب