انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران- مقالات عمومی
بازخوانی زندگی استاد شادروان دکتر بیژن صدری زاده از بزرگان حوزه بهداشت کشور که چندی پیش جان به جان آفرین تسلیم کرد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/23 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.72.511.fa
برگشت به اصل مطلب