انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران- متفرقه
خبرنامه شماره ۱۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها

میتوانید فایل pdf خبرنامه را دریافت کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.83.51.fa
برگشت به اصل مطلب