انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- نشانی و تلفن دفتر انجمن
نشانی و تلفن دفتر انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شماره تلفن: 88974463

همرا: 09353650403

لطفا جهت ارسال کلیه مکاتبات با ادرس دفتر مجله اپیدمیولوژی ایران به شرح زیر ارسال نمایید:

تهران- کد پستی: 1417613151

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.85.111.fa
برگشت به اصل مطلب