210354- هیات مدیره دوره نهم
صورتجلسات هیات مدیره دوره نهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/22 | 
۳۱-صورتجلسه سی و یکمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
۳۰- صورتجلسه سی امین جلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
۲۹-صورتجلسه بیست و نهمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
۲۸- صورتجلسه بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران

۲۷-صورتجلسه بیست و هفتمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوییست های ایران
۲۶-صورتجلسه بیست و ششمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
۲۵-صورتجلسه بیست و پنجمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
۲۴- صورتجلسه بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
۲۳- صورتجلسه بیست و سومین جلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
۲۲- صورتجلسه بیست و دومین جلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
۲۱- صورتجلسه بیست و یکمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
۲۰- صورتجلسه بیستمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
۱۹- صورتجلسه نوزدهمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
۱۸- صورتجلسه هجدهمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
۱۷- صورتجلسه هفدهمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
۱۶- صورتجلسه شانزدهم جلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
۱۵- صورتجلسه پانزدهم جلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
۱۴- صورتجلسه چهاردهم جلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.144.540.fa.html
برگشت به اصل مطلب